Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

NOBLE FUND Africa and Frontier fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 50,96
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 45,69/49,06
Stopa zwrotu od początku działalności -51,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -15,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +21,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -22,31%
Wartość aktywów 2 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Ofeta przeznaczona jest dla inwestorów:
• alokujących swoje zasoby finansowe w średnim lub długim terminie,
• oczekujących ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji,
• akceptujących wysoki poziom ryzyka,
• poszukujących instrumentu zapewniającego dużą dywersyfikację ich portfeli,
• zainteresowanych dostępem do inwestycji w spółki działające na rynkach Afryki,
• poszukujących rynków akcyjnych nisko skorelowanych z rozwiniętymi rynkami akcji.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z indeksów giełd krajów rozwiniętych oraz rozwijających się (emerging markets). Dobór tytułów uczestnictwa dokonywany jest w oparciu o analizę inwestycji dokonywanych przez fundusze zagraniczne. Subfundusz nabywa tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które lokują swoje aktywa w spółki prowadzące działalność w Afryce, na rynkach typu emerging markets lub frontier markets, które w porównaniu z rynkami rozwiniętymi charakteryzują się mniejszą kapitalizacją i płynnością, lecz często większym potencjałem inwestycyjnym. Subfundusz może też inwestować w akcje spółek notowanych lub prowadzących działalność na tych rynkach. Do kategorii rynków emerging markets i frontier markets zalicza się kraje sklasyfikowane tak według odpowiednich indeksów MSCI, FTSE lub innych znanych indeksów obejmujących te rynki. Inwestując w akcje subfundusz kieruje się głównie analizą fundamentalną oraz prognozami wzrostu gospodarczego dla poszczególnych krajów i regionów świata.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.08.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.05.30
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron