Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

PKO Rynku Pieniężnego fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 3 mld
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji 1 - 3 miesiące
Profil Inwestora

Subundusz inwestujący w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty nominowane w walucie polskiej. Posiada jeden z wyższych poziomów bezpieczeństwa inwestycji spośród funduszy PKO TFI S.A. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm i instytucji, które lokują swoje nadwyżki finansowe na krótki okres czasu i mogą zaakceptować ograniczony poziom ryzyka inwestycyjnego. Wysoka płynność inwestycji zapewnia możliwość wypłaty środków w dowolnym czasie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje swoje aktywa wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego. PKO Rynku Pieniężnego jest produktem o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów fundusz może inwestować tylko i wyłącznie w aktywa denominowane w polskiej walucie, a jego wszystkie składniki muszą posiadać odpowiedni rating inwestycyjny lub muszą być gwarantowane przez podmiot posiadający taki rating. Ponadto, subfundusz charakteryzuje się bardzo wysoką płynnością aktywów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria pieniężne
Podkategoria pieniężne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.04.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 1000,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,45%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,90%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron