Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

PKO Akcji Nowa Europa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 101,42
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 102,38/106,06
Stopa zwrotu od początku działalności +5,85%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -9,39%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,66%
Wartość aktywów 113 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat
Profil Inwestora

Fundusz jest dedykowany Klientom, którzy myślą o długoterminowej inwestycji w spółki z segmentów mocniej reprezentowanych poza polskim rynkiem (np. branży farmaceutycznej lub energetycznej) i są zainteresowani dywersyfikacją inwestycji w ramach rynków i walut, a jednoczesnie  akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa związanych z inwestowaniem w akcje.

Polityka inwestycyjna

PKO Akcji Nowa Europa to subfundusz koncentrujący się na regionalnym doborze akcji z rynków środkowej Europy. Zarządzający poszukują okazji inwestycyjnych oraz aktywnie zarządzają ekspozycją geograficzną i walutową aby zarabiać na rynkach Nowej Europy. Całkowita wartość lokat w wymienione instrumenty finansowe dająca ekspozycję na kraje takie jak: Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Republika Austrii, Republika Węgierska, Republika Turcji oraz Federacja Rosyjska, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.09.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,11%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron