Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

PKO Płynnościowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 11,77
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 11,76/11,77
Stopa zwrotu od początku działalności +17,58%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,82%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +15,51%
Wartość aktywów 918 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.06
Rekomendowany okres inwestycji 6 miesięcy
Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

 • chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje
  przedsiębiorstw
 • planują inwestować nadwyżki krótkoterminowo
 • oczekują wyższej stopy zwrotu niż
  z depozytów bankowych
 • akceptują poziom ryzyka związany
  z portfelem Funduszu, składającym się
  z instrumentów dłużnych
Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest osiągniecie rentowności przewyższającej rentowność lokat bankowych. Fundusz oferuje wysoką płynność inwestycji.Podstawowymi rodzajami lokat Funduszu są instrumenty dłużne.
Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto. Całkowita wartość lokat Funduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Fundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria pieniężne
Podkategoria gotówkowe i pieniężne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.12.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 200000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,81%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron