Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

PZU Akcji Krakowiak fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 83,65
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 81,36/85,73
Stopa zwrotu od początku działalności +62,95%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -23,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -7,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -28,35%
Wartość aktywów 636 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • chcą inwestować w akcje spółek o dobrych perspektywach, a jednocześnie wolą powierzyć zarządzanie swoimi pieniędzmi specjalistom, którzy doskonale znają rynek kapitałowy;
  • zdają sobie sprawę z wahań kursów giełdowych i akceptują nawet znaczne, okresowe zmiany wartości jednostki uczestnictwa funduszu. Z lokowaniem pieniędzy w fundusze akcji wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, dokonywanych przede wszystkim w akcje spółek. Udział akcji stanowi nie mniej niż 50%. Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów rynkowych. Subfundusz dąży do zakupu akcji spółek rokujących ponadprzeciętny wzrost w średnim i długim terminie. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.10.25
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron