Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 41,90
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 45,02/46,16
Stopa zwrotu od początku działalności -9,79%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -15,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -19,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -7,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -8,88%
Wartość aktywów 64 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.08
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w dłuższym terminie;
  • są w stanie zaakceptować ryzyko znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa, związanych ze zmianą kursów akcji na giełdzie;
  • są zainteresowane korzystną dywersyfikacją swoich oszczędności.
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu inwestycji, głównie w akcje małych i średnich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Ich udział w portfelu nie powinien spaść poniżej 70%. Dla uzupełnienia portfela subfundusz może nabywać akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Akcje dobierane są w oparciu o analizę fundamentalną. Pozostałą część portfela mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.09.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,03 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,06%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron