Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

PZU Akcji Spółek Dywidendowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 104,67
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 101,34/106,74
Stopa zwrotu od początku działalności +1,15%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -19,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,70%
Wartość aktywów 60 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani czerpaniem zysków z inwestycji w akcje, które regularnie wypłacają dywidendę
  • są w stanie zaakceptować ryzyko związane z inwestowaniem powierzonych środków w akcje
  • chcących inwestować w fundusze inwestycyjne również w Euro.
Polityka inwestycyjna

Subfundusz wchodzi w skład funduszu parasolowego PZU SFIO Globalnych Inwestycji, w ramach którego oferowane są łącznie cztery subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej. Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokuje środki przede wszystkim w akcje spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, które regularnie dzielą się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami wypłacając dywidendę.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.11.27
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,19 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,13%
Opłata za wynik
0.00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach PZU SFIO Globalnych Inwestycji.

Do PZU SFIO Globalnych Inwestycji należą:
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

PZU Akcji Rynków Wschodzących

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron