Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

QUERCUS Ochrony Kapitału fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 148,96
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 148,54/148,77
Stopa zwrotu od początku działalności +48,27%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +13,70%
Wartość aktywów 2 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji
Profil Inwestora

Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Odpowiedni dla Inwestorów, którzy są ostrożni w zakresie podejmowanego ryzyka inwestycyjnego, a którzy chcieliby osiągać w średnim i długim horyzoncie stopy zwrotu wyższe niż w przypadku lokat bankowych, bonów skarbowych czy klasycznych funduszy gotówkowych, obawiają się krótkoterminowej korekty na rynku akcji i którzy chcieliby przeczekać oczekiwane wahania cen akcji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne. Subfundusz może lokować środki w dłużne instrumenty finansowe, w tym m.in. emitowane przez: Skarb Państwa lub bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorstwa, w tym spółki notowane na GPW w Warszawie, inne państwa należące do UE lub OECD lub ich banki centralne. Subfundusz może również inwestować w Depozyty oraz w Tytuły Uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty. Do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Inwestycje w akcje będą dokonywane wówczas, gdy będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym. Dzięki temu Inwestorzy uzyskają dodatkową możliwość partycypacji we wzroście cen akcji, której nie dają klasyczne fundusze gotówkowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane ochrony kapitału
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.03.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,04%
Opłata za wynik
10% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczyła poziom referencyjny obowiązujący dla tych opłat, poziomem referencyjnym jest zmiana wartości jednostki uczestnictwa równa 0% w skali roku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron