Karta funduszu Karta funduszu

QUERCUS Agresywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 142,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 139,98/152,16
Stopa zwrotu od początku działalności +41,95%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -25,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -28,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -13,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -17,44%
Wartość aktywów 280 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Subfundusz może lokować również w akcje: spółek nie notowanych jeszcze na GPW w Warszawie, a przeprowadzających emisje pre-IPO, spółek notowanych na New Connect, spółek notowanych na rynkach zagranicznych, w tym giełdach Nowej Europy.

Dopuszcza się wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości. Subfundusz jest zarządzany bardziej agresywnie niż klasyczne fundusze akcji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.03.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,38%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron