Karta funduszu Karta funduszu

QUERCUS Europa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 84,96
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 91,13/94,69
Stopa zwrotu od początku działalności -9,16%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -17,82%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -19,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -17,49%
Wartość aktywów 28 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje a także akceptują ryzyko związane z koncentracją aktywów Subfunduszu na tureckim rynku akcji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na giełdzie w Turcji. Rynek ten oferuje w długoterminowym horyzoncie duży potencjał wzrostu ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy Turcji oraz kontynuację procesów konwergencji. Subfundusz może lokować również w akcje spółek notowanych na innych rynkach zagranicznych, w tym rynkach Nowej Europy. W celu zwiększenia efektywności zarządzania dopuszcza się możliwość korzystania z usług lokalnych firm doradczych. Wyniki inwestycyjne subfunduszu nie powinny być wysoko skorelowane z koniunkturą na GPW w Warszawie, dzięki czemu Inwestorzy uzyskają możliwość lepszej dywersyfikacji portfela akcji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.03.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2012.12.31
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,76%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron