Karta funduszu Karta funduszu

QUERCUS Rosja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 80,66
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 79,37/86,88
Stopa zwrotu od początku działalności -19,84%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -6,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +41,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -8,67%
Wartość aktywów 45 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.08
Rekomendowany okres inwestycji
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje a także akceptują ryzyko związane z koncentracją aktywów Subfunduszu na rosyjskim rynku akcji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje (lub ADR-y, GDR-y) spółek: z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, notowanych na rynkach działających w Federacji Rosyjskiej lub prowadzących działalność operacyjną głównie w Federacji Rosyjskiej. Subfundusz powinien być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa), zwłaszcza w okresach utrzymujących się wysokich cen surowców lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora. Wyniki inwestycyjne subfunduszu nie powinny być wysoko skorelowane z koniunkturą na GPW w Warszawie, dzięki czemu Inwestorzy uzyskują możliwość lepszej dywersyfikacji portfela akcji. Subfundusz może inwestować również w akcje spółek notowanych na innych rynkach zagranicznych, w tym rynkach Nowej Europy.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 0201.05.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,49%
Opłata za wynik
20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny obowiązujący dla tych opłat, tj. indeks RTS
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron