Karta funduszu Karta funduszu

QUERCUS Rosja fundusz parasolowy

Skład portfela
Brak danych na temat składu portfela.
Zarządzający

Marek Buczak, Sebastian Buczek

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -1,99%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +21,37%

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron