Karta funduszu Karta funduszu

QUERCUS Stabilny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 102,51
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 101,96/106,11
Stopa zwrotu od początku działalności +2,44%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -12,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -10,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -0,27%
Wartość aktywów 97 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji
Profil Inwestora

Subfundusz odpowiedni dla Inwestorów, którzy chcieliby uzyskiwać zyski w ujęciu nominalnym, zgadzając się jednocześnie na pewne ryzyko inwestowania części środków w akcje.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową. Stopa zwrotu nie powinna być wysoko skorelowana z indeksami giełdowymi, w tym z WIG. Subfundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe w celu zabezpieczania części lub całości pozycji akcyjnych portfela. Subfundusz charakteryzuje się średnim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 50% aktywów), jak i instrumenty dłużne (od 0 do 100%), zarówno skarbowe, jak i nieskarbowe. Ryzyko związane z akcjami może być częściowo lub w całości zabezpieczane instrumentami pochodnymi. Udział akcji jest uzależniony od selekcji spółek na bazie analizy fundamentalnej na GPW w Warszawie, giełdach Nowej Europy oraz innych rynkach zagranicznych. Subfundusz powinien charakteryzować się lepszymi parametrami opisującymi relację zysku do ryzyka, niż klasyczne fundusze stabilnego wzrostu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.10.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,57%
Opłata za wynik
za 2017 r. niepobrana
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron