Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

NOVO Papierów Dłużnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 184,64
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 184,18/185,62
Stopa zwrotu od początku działalności +85,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -8,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +1,11%
Wartość aktywów 20 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji pow. 1 roku
Profil Inwestora

Novo Papierów Dłużnych przeznaczony jest dla konserwatywnych inwestorów (akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne) zainteresowanych zdywersyfikowanym portfelem obligacji, pozwalającym uzyskać stopę zwrotu przewyższającą lokaty bankowe.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, które stanowią do 100% aktywów. Subfundusz ma jednocześnie mozliwość dywersyfikowania swoich inwestycji dzięki lokowaniu w obligacje rządowe krajów rozwinietych – Unii Europejskiej oraz wybranych państwach OECD. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą inwestować w zdywersyfikowany portfel obligacji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,21%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron