Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC III Filar fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 165,71
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 161,14/166,46
Stopa zwrotu od początku działalności +225,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -5,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,41%
Wartość aktywów 161 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji min. 1 rok
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom: zainteresowanym długoterminowym i systematycznym oszczędzaniem przy wykorzystaniu m.in. potencjału rynku akcji, wymaga zaakceptowania umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego wynikającego z ulokowania części aktywów w akcje.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Zdywersyfikowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi konserwatywną politykę inwestycyjną, w ramach której zaangażowanie w akcje nie może przekroczyć 50% aktywów. W skład części akcyjnej wchodzą akcje najlepszych polskich spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.07.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2017 r.: 0,98%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% indeks WIG20, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem).
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron