Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Akcja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 300,21
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 283,16/305,19
Stopa zwrotu od początku działalności +204,14%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -13,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -5,45%
Wartość aktywów 287 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 3-4 lata
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom oczekującym wysokiego zysku z inwestycji,zamierzającym inwestować długookresowo, akceptującym znaczne ryzyko inwestycyjne wyrażające się w potencjalnie dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa. Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 - 3 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Akcja to najprostszy sposób na inwestycje w najlepsze spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno spośród blue chipów jak i spośród mniejszych spółek. Polityka inwestycyjna bazuje na analizie fundamentalnej. Subfundusz lokuje aktywa w akcje przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość. W portfelu mogą znaleźć się także w ograniczonym zakresie starannie wyselekcjonowanie akcje spółek zagranicznych, zwłaszcza w sytuacji gdy mają większy potencjał niż podobne polskie spółki. Duży nacisk kładziony jest na utrzymanie wysokiego poziomu płynności. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w akcje.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.10.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,04%
Opłata za wynik
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (10% WIBID 3M + 90% WIG20). Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron