Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 183,18
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 184,05/188,07
Stopa zwrotu od początku działalności +87,30%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +15,73%
Wartość aktywów 46 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata
Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • zainteresowanym nowym sposobem zarządzania posiadanymi oszczędnościami;
  • poszukującym alternatywnych sposobów inwestowania kapitału, względem powszechnie dostępnych na rynku;
  • oczekującym - w dłuższym okresie czasu - dochodów konkurencyjnych wobec tradycyjnych depozytów bankowych i jednocześnie akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne, wynikające ze składu portfela i przyjętej strategii zarządzania.

Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1-2 lat.

Polityka inwestycyjna

• fundusz funduszy – inwestuje w jednostki funduszy otwartych
• aktywna alokacja między częścią dłużną i udziałową
• wysoka płynność i bezpieczeństwo

Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji i obligacji pod kątem wielu kryteriów. Zarządzający na bieżąco monitoruje skład portfela i dostosowuje go do bieżącej sytuacji rynkowej. Jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, muszą stanowić co najmniej 75% portfela. Pozostałą część mogą stanowić akcje i instrumenty dłużne. Nie mniej niż 50% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa o charakterze dłużnym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.02.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,03%
Opłata za wynik
25% od wyniku Funduszu ponad benchmark (70% WIBID 3M + 30% WIG20, pomniejszona o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie). Okresami rozliczeniowymi są okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron