Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Market Opportunities fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 168,85
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 165,37/168,28
Stopa zwrotu od początku działalności +67,24%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -12,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +18,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +25,89%
Wartość aktywów 81 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji min. 1-2 lata
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • planującym długoterminową inwestycję;
  • oczekującym stopy zwrotu przewyższającej rentowności możliwe do  osiągnięcia na rynku papierów dłużnych;
  • akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1-2 lat.

Polityka inwestycyjna

• poszukuje tzw. okazji rynkowych w Polsce i na świecie
• silnie zdywersyfikowany portfel bez benchmarku o charakterze Total Return
• dużą rolę w procesie decyzyjnym odgrywa analiza jakościowa

Subfundusz Skarbiec Market Opportunities posiada elastyczną politykę inwestycyjną, która pozwala na lokowanie do 100% aktywów w akcje lub obligacje. Priorytetem przy doborze składników portfela jest potencjał wzrostowy lub potencjał generowania bieżącego dochodu odsetkowego w stosunku do ryzyka kredytowego emitentów instrumentów dłużnych. Proces zarządzania koncentruje się na poszukiwaniu okazji rynkowych zaś decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie analizy jakościowej. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe wobec walut krajów rozwiniętych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.02.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2017 r.: 1,40%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark.(85% 52-tygodniowe bony skarbowe + 15% WIG20, pomniejszony o koszt faktycznie pobieranego wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron