Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Spółek Wzrostowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 99,30
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 95,03/110,44
Stopa zwrotu od początku działalności +2,59%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +41,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +51,85%
Wartość aktywów 489 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata
Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom:
• zainteresowanym długookresową inwestycją;
• oczekującym wysokiego zysku z inwestycji;
• akceptującym znaczne ryzyko inwestycyjne.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 - 3 lat.

Polityka inwestycyjna

• akcje liderów w swoich branżach
• walory najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych
• firmy osiągające wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale

Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych czerpie zysk z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. W związku z tym, że na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów
zagranicznych. Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowana w udziałowe papiery wartościowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.05.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2011.05.11
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,05%
Opłata za wynik
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (90% WIG + 10% WIBID3M, pomniejszona o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie). Okresami rozliczeniowymi są okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron