Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 87,83
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 83,57/87,62
Stopa zwrotu od początku działalności -15,76%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -13,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +14,52%
Wartość aktywów 118 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji min.3-4 lata
Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom:
• zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem, którzy oczekują zysku z inwestycji wyższego niż oferowany przez fundusze zrównoważone
• akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 — 3 lat.

Polityka inwestycyjna

• akcje najlepszych polskich małych i średnich spółek
• inwestycje w segment najlepiej przygotowany do skorzystania ze wzrostu PKB
• polityka inwestycyjna bazuje na analizie fundamentalnej

Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek umożliwia zainwestowanie w polskie spółki, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego i działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Portfel uzupełniany jest o akcje firm zagranicznych oferujących często wyższy potencjał wzrostu niż spółki polskie. Wyróżnikiem funduszu, jest wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.06.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2017 r.: 2,02%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (10% WIBID 3M+ 90% mWIG40, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron