Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Rynków Surowcowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 52,71
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 50,81/52,28
Stopa zwrotu od początku działalności -47,72%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -4,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -0,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -8,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -42,69%
Wartość aktywów 59 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji min. 3-5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • zainteresowanym osiągnięciem zyskow dzieki inwestycjom wykorzystującym koniunkturę gospodarki światowej na rynkach surowcowych;
  • akceptującym bardzo wysoki poziom ryzyka;
  • posiadającym już jednostki funduszy akcyjnych i zamierzających zwiększyć swoje zaangażowanie w tę kategorię aktywów;
  • oczekującym profesjonalnego zarządzania zainwestowanymi środkami.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2-3 lat.

Polityka inwestycyjna

• inwestycje w rynki towarowe
• ekspozycja na wszystkie grupy surowców
• płynny portfel oparty o ETFy

Subfundusz umożliwia uczestnikom inwestycje na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Polityka zakłada, że ekspozycja na te rynki nie będzie stanowiła mniej niż 66% wartości portfela. Osiągana jest przede wszystkim poprzez lokaty w ETFy replikujące zachowanie indeksów rynków surowcowych. Pozostała część portfela może być lokowana w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje skarbowe. Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria rynku surowców
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.01.03
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,15%
Opłata za wynik
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie). Okresami rozliczeniowymi są okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron