Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 135,81
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 133,13/135,22
Stopa zwrotu od początku działalności +32,55%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,01%
Wartość aktywów 219 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 6 miesięcy
Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom:
• ceniącym bezpieczeństwo lokat;
• akceptującym wyższe ryzyko inwestycyjne;
• oczekującym rentowności inwestycji przewyższającej rentowność lokat bankowych oraz klasycznych funduszy rynku pieniężnego i funduszy gotówkowych.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

• inwestycje w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw z rynków rozwiniętych i Polski
• płynny i silnie zdywersyfikowany portfel
• inwestycje w ETF-y, wybrane fundusze obligacji wysokodochodowych i obligacje renomowanych krajowych emitentów

Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji, emitowanych przez spółki. Lokuje środki w papiery korporacyjne, notowane na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. W zakresie tych inwestycji strategia realizowana jest poprzez kupno ETF-ów, replikujących zachowanie indeksów obligacji korporacyjnych High Yield oraz jednostek funduszy specjalizujących się w tej klasie aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane papiery dłużne polskich emitentów. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje ryzyko kredytowe. Wszelkie pozycje w walutach obcych są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.04.13
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2017 r.: 0,37%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem).
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron