Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Market Neutral fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 133,57
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 130,65/134,84
Stopa zwrotu od początku działalności +31,89%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -0,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,17%
Wartość aktywów 56 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 - 4 lata
Profil Inwestora

Subfundusz jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego rynku akcji, przy wykorzystaniu alternatywnych strategii inwestycyjnych polegających na zabezpieczaniu ryzyka rynkowego posiadanych akcji poprzez zajmowanie krótkich pozycji w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe, i akceptującym umiarkowane do wysokiego ryzyko inwestycyjne. Z uwagi na fakt, że Subfundusz w swoim portfelu inwestycyjnym może posiadać akcje od 50% do 80% Aktywów Subfunduszu, jest on obarczony umiarkowaną do wysokiej zmiennością wartości jednostki uczestnictwa (porównywalną lub okresowo wyższą niż w przypadku funduszy akcji). Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2—3 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

• selekcja najlepszych spółek z regionu
• eliminacja ryzyka rynkowego (systematycznego)
• możliwość zarabiania podczas spadków indeksów

Subfundusz wykorzystuje strategię market neutral, tj. osiągania zysków z selekcji spółek niezależnie od zachowania indeksów giełdowych. Akcje zabezpieczane są kontraktami terminowymi a inwestor zarabia gdy stopa zwrotu z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Do portfela trafiają walory najlepszych spółek z regionu Nowej Europy oraz rynków rozwiniętych, wyselekcjonowanych w oparciu o sprawdzoną metodologię. Akcje mogą stanowić do 80% wartości portfela, jednak nie mniej niż jego połowę.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.08.27
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2017 r.: 0,61%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (stopa zwrotu na poziomie 10% w skali roku, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem).
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron