Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Global Bond Opportunities fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 17 mln
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 - 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz jest rekomendowany:

 • Dla inwestora chcącego osiągnąć stopę zwrotu przekraczająca oprocentowanie depozytów
  po przez inwestycje w instrumenty dłużne dostępne na całym świecie.
 • Oczekującego od zarządzającego aktywnego podejścia do inwestycji, który dąży do
  wykorzystania pojawiających się okazji na globalnych rynkach długu.
 • Chcącego skorzystać z wieloletnich doświadczeń zarządzających JPMorgan AM, jak wiedzy
  analityków działających na lokalnych rynkach długu.
 • Świadomego ryzyka kredytowego związanego z inwestowanie w obligacje nie posiadające
  ratingu inwestycyjnego – taka inwestycja może przynieść wysoki zysk , jak wygenerować
  stratę w przypadku niewypłacalności emitenta.
Polityka inwestycyjna

• inwestycje w obligacje na rynkach globalnych
• wyszukuje okazji inwestycyjnych we wszystkich segmentach rynku dłużnego i walutowego
• minimalizacja ryzyka kursu walutowego

Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Global Strategic Bond Fund, którego celem jest długoterminowy wzrost kapitału dzięki najlepszym pomysłom inwestycyjnym z globalnego rynku obligacji. Lokuje w obligacje rządowe, korporacyjne, zarówno wysokodochodowe jak i o ratingu inwestycyjnym oraz zabezpieczone. Fundusz wykorzystuje okazje ma rynku stopy procentowej i walutowym. Wartość jednostek jest zabezpieczana przed ryzykiem kursowym.

Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Global Strategic Bond Fund, którego celem jest długoterminowy wzrost kapitału dzięki najlepszym pomysłom inwestycyjnym z globalnego rynku obligacji. Lokuje w obligacje rządowe, korporacyjne, zarówno wysokodochodowe jak i o ratingu inwestycyjnym oraz zabezpieczone. Fundusz wykorzystuje okazje ma rynku stopy procentowej i walutowym. Wartość jednostek jest zabezpieczana przed ryzykiem kursowym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.03.01
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,92%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron