Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Global Select Equity fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 115,46
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 108,67/122,45
Stopa zwrotu od początku działalności +10,63%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -13,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,09%
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora
  • Dla inwestora zainteresowanego osiąganiem zysków z inwestowania w akcje z rynków globalnych.
  • Oczekującego atrakcyjniejszej stopy zwrotu niż w przypadku inwestowania w rozwiązania wiernie odwzorowujące indeksy rynkowe, np. ETF-y, czy fundusze benchmarkowe.
  • Chcącego skorzystać z wieloletnich doświadczeń zarządzających JPMorgan AM, jak wiedzy analityków działających na lokalnych rynkach akcji.
  • Zaznajomionego z wysokim ryzykiem i dużą zmienność ceny jednostki - istnieje szansa na duży zysk, jak i możliwość poniesienia dużych strat.
  • Dla inwestora zaznajomionego z ryzykiem inwestowania w akcje i odpornego na zmienność ceny jednostki.
Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Select Equity C USD, którego celem jest osiąganie stopy zwrotu z inwestowania w akcje spółek na całym świecie.
Zaangażowanie w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Select Equity w portfelu subfunduszu wynosi od 65 do 100% aktywów. Pozostała część portfela subfunduszu, jest lokowana w depozyty bankowe oraz papiery dłużne emitowane, lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający inwestuje w spółki, które stanowią najlepsze pomysły inwestycyjne analityków JP Morgan AM. Fundusz jest uniwersalnym globalnym funduszem akcji.

• inwestuje w akcje spółek na całym świecie
• selekcja najlepszych spółek w oparciu o analizę fundamentalną
• inwestuje w spółki, które stanowią najlepsze pomysły inwestycyjne analityków JP Morgan AM.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.03.01
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,97%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron