Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC JPMorgan Highbridge US STEEP fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 127,86
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 130,28/135,99
Stopa zwrotu od początku działalności +34,36%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +15,82%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz jest rekomendowany inwestorom poszukujących alternatywy dla samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze zagraniczne, w tym przypadku w JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds. Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących strategii inwestycji w akcje o wyższym ryzyku celem uzupełnienia istniejącego już portfela podstawowego lub dla inwestorów zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych stóp zwrotu w długim okresie, którzy jednak nie obawiają się dodatkowego ryzyka związanego ze strategią inwestycyjną Subfunduszu. Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 4 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Highbridge US STEEP C. Nie więcej niż 35% aktywów lokuje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe.

• inwestuje przede wszystkim w spółki na rynku USA
• systematyczne i zdyscyplinowane zarządzanie portfelem oparte na modelu ilościowym
• minimalizacja ryzyka kursu walutowego

Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund, którego celem jest długoterminowy wzrost wartości kapitału uzyskany dzięki ekspozycji na amerykańskie spółki z wykorzystaniem unikatowej strategii ich doboru i korygowaniu portfela w oparciu o bieżące informacje. W zakresie zainteresowania znajdują się przede wszystkim duże i średnie spółki notowane na giełdzie w Nowym Jorku. Wartość jednostek jest zabezpieczana przed ryzykiem kursowym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,00%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola Skarbiec JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO.

Do Parasola Skarbiec JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO należą:

SKARBIEC JPMorgan Emerging Markets Opportunities

SKARBIEC JPMorgan Global High Yield Bond

SKARBIEC JPMorgan Global Strategic Bond

SKARBIEC JPMorgan Highbridge US STEEP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron