Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC JPMorgan Highbridge US STEEP fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 30.06.2016 r.
Zarządzający

Katarzyna Rokicka - Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacje Międzynarodowe Rynki Finansowe i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w BNP Paribas Securities Services. W Skarbiec TFI od lipca 2014 roku.

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,26%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +12,07%

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron