Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Konserwatywny Plus (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 108,61
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 107,55/108,25
Stopa zwrotu od początku działalności +8,24%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 264 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom: - ceniącym bezpieczeństwo lokaty; - oczekującym w długim terminie dochodu powyżej inflacji oraz powyżej stóp zwrotu oferowanych przez krótko i średnioterminowe lokaty bankowe oraz fundusze rynku pieniężnego, przy jednoczesnym akceptowaniu nieco wyższego ryzyka inwestycyjnego niż lokaty w same obligacje Skarbu Pańtwa. Istnieje ryzyko niewielkich wahań wartości jednostki uczestnictwa. Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie dokonuje lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy ich nabycie jest wynikiem konwersji długu - instrumenty takie mogą stanowić nie więcej niż 10% wartości aktywów.

• inwestycja w obligacje korporacyjne starannie dobranych emitentów z całego świata
• wykorzystuje najbardziej płynne rynki obligacji
• stabilna stopa zwrotu

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum dłużnych papierów wartościowych, w tym w obligacje korporacyjne emitowane przez sprawdzone spółki. Wykorzystując wysoką dodatnią korelację rynków, wyszukuje okazje inwestycyjne na najbardziej płynnych rynkach. Pozycje w obcych walutach są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym, co zapewnia dodatkowy dochód.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.11.25
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2017 r.: 0,00%
20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (stopa zwrotu na poziomie WIBID 3M + 2% w skali roku)
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron