Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Global Income fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 113,05
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 108,08/111,79
Stopa zwrotu od początku działalności +11,79%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji
Profil Inwestora

Subfundusz jest rekomendowany inwestorom poszukujących alternatywy dla samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze zagraniczne, w tym przypadku w JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - subfundsz będący częścią JPMorgan Funds. Subfundusz może stanowić właściwy wybór dla inwestorów poszukujących strategii inwestycji (z przewagą) w akcje o wyższym ryzyku celem uzupełnienia istniejącego już portfela podstawowego lub dla inwestorów zainteresowanych możliwością uzyskania wyższych stóp zwrotu w długim okresie, którzy jednak nie obawiają się dodatkowego ryzyka związanego ze strategią inwestycyjną Subfunduszu. Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu od trzech do pięciu lat od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie lokować od 65% do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - Subfundsz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Global Income C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.05.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,13%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron