Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SUPERFUND SFIO Green fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 856,81
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 875,22/910,06
Stopa zwrotu od początku działalności -12,66%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -6,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -13,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +1,11%
Wartość aktywów 7 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata
Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Superfund GREEN realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund Green Sicav, subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Wspomniany fundusz zagraniczny Superfund Sicav, z siedzibą w Luksemburgu, którego tytuły uczestnictwa nabywa Subfundusz Superfund GREEN, jest funduszem typu managed futures, który dokonuje lokowania posiadanych aktywów głównie w instrumenty pochodne, zarówno bezpośrednio jak i poprzez uczestnictwo w funduszach hedgingowych, jak również w inne instrumenty finansowe przewidziane w prospekcie informacyjnym tego funduszu. Stosowane przez fundusz zagraniczny specjalne techniki inwestycyjne, związane ze stosowaniem różnego rodzaju instrumentów pochodnych typu futures i forward, opcji, transakcji swapowych i innych pochodnych instrumentów finansowych mogą powodować, iż wartość aktywów tego funduszu będzie podlegała dużej zmienności, zaś ryzyko poniesienia straty będzie bardzo wysokie.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.12.13
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.02.24
Poczatkowa wartość jednostki 1002,12 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
8,05%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron