Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SUPERFUND SFIO Blue fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 617,40
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 616,88/630,07
Stopa zwrotu od początku działalności -37,78%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -34,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -28,97%
Wartość aktywów 3 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.04
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata
Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Superfund BLUE realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund GMP Superfund BLUE, subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Global Managers Platform Sicav. Celem inwestycyjnym Global Managers Platform Sicav, jest długoterminowy wzrost, który stara się osiągnąć poprzez inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe, instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego, dopuszczone lub będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w ramach „Rynku Kwalifikowanego" (w rozumieniu prospektu emisyjnego Global Managers Platform Sicav, tj. rynku, który działa regularnie i jest uznawany i otwarty w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym kraju Europy Wschodniej, Europy Zachodniej, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki i Oceanii), niezależnie od tego, czy są one denominowane w EUR, czy w jakiejkolwiek innej walucie międzynarodowej. Celem Global Managers Platform Sicav jest ponadto maksymalizowanie dochodów z inwestycji poprzez inwestowanie w portfel papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, w zbywalne instrumenty dłużne zabezpieczone aktywami emitowane przez podmioty publiczne, prywatne i korporacje.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.12.13
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.10.11
Poczatkowa wartość jednostki 100212,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
6,12%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron