Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 76,88
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 75,08/77,12
Stopa zwrotu od początku działalności -22,87%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +13,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -18,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -10,75%
Wartość aktywów 14 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.04
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata
Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu następuje poprzez inwestowanie posiadanych aktywów wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego (Superfund Trend Podstawowy SFIO). Wspomniany fundusz podstawowy inwestuje z kolei do 100% posiadanych aktywów, w tytuły uczestnictwa Superfund Green One, będącego subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Fundusz podstawowy może także inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu podstawowego oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.10.12
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 99,37 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
8,36%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron