Karta funduszu Karta funduszu

SUPERFUND Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 785,65
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 754,52/780,53
Stopa zwrotu od początku działalności -22,05%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -5,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -8,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -14,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +13,25%
Wartość aktywów 5 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Superfund Akcji realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokujących swoje aktywa w papiery wartościowe, w tym przede wszystkim w akcje. Superfund Akcji może ponadto inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe, takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz weksle, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty. Lokaty w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Superfund Akcji oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.01.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 661,77 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,58%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron