Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

UniKorona Obligacje fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 350,74
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 347,29/349,29
Stopa zwrotu od początku działalności +248,82%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,55%
Wartość aktywów 448 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji 1 - 2 lata
Profil Inwestora

Subfundusz UniKorona Obligacje jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
• chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
• są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
• potrzebują inwestycji elastycznej, przejrzystej i o wysokiej płynności,
• doceniają profesjonalne zarządzanie.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne papierów skarbowych
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.11.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,59%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron