Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

UniObligacje Aktywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 156,97
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 154,38/156,79
Stopa zwrotu od początku działalności +56,58%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +17,10%
Wartość aktywów 138 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata
Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
• są zainteresowani inwestycjami przynoszącymi wyższą stopę zwrotu w średnim terminie niż klasyczne fundusze dłużne,
• chcą inwestować w innowacyjny produkt posiadający potencjał zysku na rynkach obligacji,
• myślą o inwestycji średnioterminowej,
• akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Polityka inwestycyjna

UniObligacje Aktywny to subfundusz dłużny, którego aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne papierów skarbowych
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.05.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.22
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,83%
Opłata za wynik
20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny obowiązujący dla tych opłat, tj. 1,5 * WIBID 1Y.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola UniFundusze SFIO.

Do Parasola UniFundusze SFIO należą:
UniObligacje Aktywny

UniProfit Plus

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron