Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

UniAkcje Dywidendowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 122,73
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 119,31/131,76
Stopa zwrotu od początku działalności +22,14%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -8,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -10,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,89%
Wartość aktywów 41 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.10
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą czerpać zyski z dywidend wypłacanych regularnie przez spółki działające na rynku Europy Środkowo-Wschodniej,
  • zamierzają korzystać ze wzrostów na rynku akcji,
  • planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o subfundusz akcji dywidendowych,
  • są świadomi ryzyka związanego z inwestycją w akcje.
Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.04.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.05.29
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,21%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron