Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

UNIObligacje Zamienne fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 3 mln
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji minimum 4 lata
Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- poszukują alternatywy zarówno dla instrumentów dłużnych jak i dla akcyjnych, a jednocześnie chcą wykorzystać potencjał wzrostu wartości obu tych klas aktywów
- interesują się innymi klasami aktywów oraz rynkami zagranicznymi
- chcą silnie zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny pod względem geograficznym
- mają min. 4-letni horyzont inwestycyjny

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez aktywne inwestowanie do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniInstitutional Convertibles Protect zarządzanego przez Union Investment Luxembourg S.A. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych funduszu UniInstitutional Convertibles Protect.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne zagraniczne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.12.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.01.20
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,44%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron