Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

UniAkcje Biopharma fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 117,24
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 107,17/114,19
Stopa zwrotu od początku działalności +12,07%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 10 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji Minimum 7 lat
Profil Inwestora

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytułu uczestnictwa UniSector: Biopharma inwestującego głównie w akcje spółek z sektora farmaceutycznego, biotechnologii i opieki medycznej,
  • mają co najmniej 7 letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu UniSector: Biopharma wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego UniSector zarządzanego przez Union Investment Luxembourg S.A. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych subfunduszu UniSector: Biopharma.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.08.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.01.20
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,96%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron