Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

2017 – rok wzrostów

Bez wątpienia miniony rok 2017 był rokiem wzrostów. Widać to było we wszystkich segmentach rynku. Mimo tego liderami okazały się fundusze akcyjnych. Wśród funduszy objętych monitoringiem Bossafund większość funduszy akcyjnych zanotowała wzrosty osiągając średnią stopę zwrotu na poziomie 11.2 procent. Patrząc łącznie na wyniki funduszy akcyjnych oraz mieszanych tylko 8,9 procenta z nich zanotowało w 2017 roku spadek.


 

Fundusze akcji (Polska)


Średnia stopa zwrotu akcyjnych funduszy (nie uwzględniając funduszy typu short) działających przede wszystkim na rynku polskim wyniosła +11,20 procent. Rozpiętość stóp zwrotu była imponująca, najlepsi zyskali ponad 50 procent, zaś najgorszy fundusz przyniósł stratę niemal 20 procent. Fundusze z ujemnymi wynikami były jednak w zdecydowanej mniejszości.

Piątka liderów może się pochwalić wyjątkowo imponującymi zwrotami. Najlepszy Quercus lev zarobił 54,65% i ten wynik jest bezpośrednio odzwierciedleniem polityki inwestycyjnej funduszu, który wykorzystuje w swojej działalności dźwignię. Wynik jest około 1,5-2 krotnie wyższy niż pozostałych liderów, czyli właśnie tyle ile wynosi stosowana przez zarządzających dźwignia.

Fundusze Akcji – TOP 5

Fundusz Stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpe'a
QUERCUS lev 54,65% 8,25% 0,48
NOVO Akcji 38,61% 4,58% 0,64
INVESTOR Nowych Technologii 29,54% 2,52% 0,81
SKARBIEC Akcja 25,44% 2,51% 0,77
INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych 25,37% 2,29% 0,79

Quercus lev funkcjonuje na rynku od 2010 roku i należy do funduszy cechujących się wyjątkowo wysoką zmiennością. Niestety inwestorzy, którzy mają pieniądze w tym funduszu od początku jego działalności nie mogą mieć powodów do zadowolenia – w 2017 roku wycena zbliżyła się dopiero do wartości początkowej po wcześniejszych silnych spadkach. W latach 2013-2016 fundusz stracił ponad 60 procent.

W pierwszej piątce uwagę zwraca INVESTOR Nowych Technologii, który dwucyfrową stopę zwrotu osiągnął trzeci rok z rzędu, zaś w ciągu dziesięciu lat swojej działalności tylko trzy razy miał roczny wynik ujemny.

INVESTOR Nowych Technologii (wyniki miesięczne i roczne)


 

Fundusze mieszane (Polska)


Wzrosty na rynkach akcji miały również bezpośrednie przełożenie na zachowanie funduszy mieszanych, choć w tym wypadku polityka inwestycyjna często nie pozwala na wysokie zaangażowanie w tym rodzaju.

Fundusze mieszane – TOP 5

Fundusz Stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpe'a
NOVO Aktywnej Alokacji 23,60% 3,28% 0,56
INVESTOR Zrównoważony 19,93% 1,54% 0,93
NOVO Zrównoważonego Wzrostu 17,42% 3,28% 0,43
NOBLE FUND Timingowy 14,09% 2,21% 0,48
SKARBIEC Waga 13,75% 1,41% 0,78

W odróżnieniu od liderów w segmencie funduszy akcyjnych w tym wypadku zróżnicowanie wyników wśród liderów było o wiele niższe. Stopy zwrotu pierwszej trójki oscylowały wokół 20 procent. Najlepszym fundusze okazał się Novo Aktywnej Alokacji. Można uznać, że zgodnie z nazwą i polityką tego funduszu, za jego sukcesem stoi aktywność zarządzającego polegająca na odpowiedniej selekcji aktywów i dopasowywanie się do bieżącej koniunktury. Fundusz próbuje wyjść z zapaści po trudnych dla siebie latach 2011-2015, gdy notował ujemne wyniki. 2017 jest drugim z rzędu rokiem, gdy udało się osiągnąć zysk i czwartym rokiem z wynikiem dodatnim w dziewięcioletniej historii funduszu.

Zwróćmy jednak uwagę na kolejne pozycje w tabeli liderów: INVESTOR Zrównoważony, NOBLE Fund Timingowy oraz Skarbiec WAGA. Każdy z tych funduszy w 2017 roku osiągnął swoje historyczne maksima. Wśród nich przyciąga uwagę pierwszy, czyli INVESTOR Zrównoważony, który szósty rok z rzędu jest na plusie. Jest to jeden z najdłużej funkcjonujących funduszy na naszym rynku (działa od 1998 roku) i od początku aktywności może poszczycić się imponującą średnioroczną stopą zwrotu na poziomie 9,08%. Wartość wyceny jednostki funduszu jest ponad 40 procent wyżej niż podczas szczytu z 2007 roku, gdy rozpoczął się globalny kryzys.

INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY – wyceny od początku działalności

Fundusze dłużne (Polska)


Fundusze dłużne  – TOP 5

Nazwa funduszu Stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpe'a
IPOPEMA Dłużny kat. A 6,40% 0,46% 0,96
IPOPEMA Dłużny kat. B 6,17% 0,46% 0,93
UNIObligacje Aktywny 5,89% 0,77% 0,58
SKARBIEC Obligacja 5,72% 0,35% 1,31
IPOPEMA Obligacji kat. A 5,01% 0,36% 0,92

Fundusze dłużne okazały się w 2017 roku bardzo jednorodną kategorią, choć należą do niej przecież fundusze o różnej skali ryzyka – od bardzo konserwatywnych inwestujących aktywa wyłącznie w papiery skarbowe, aż do takich, które wyszukują również okazji na rynku długu korporacyjnego.

Średnia stopa zwrotu dla tej kategorii wyniosła 3,62% i blisko pięćdziesiąt procent funduszy monitorowanych przez Bossafund znalazła się powyżej tej średniej. Tylko jeden fundusz odnotował roczną stratę – NOVO Papierów Dłużnych (-3,72%). Rozpiętość wyników liderów z pierwszej piątki to zaledwie 1,40 pkt. procentowego. Najlepszym funduszem w tym zestawieniu okazał się IPOPEMA Dłużny kat. A ze stopą zwrotu blisko dwukrotnie wyższą od średniej +6,4%. Wśród liderów znalazł się fundusz o długiej historii na rynku (podobnie jak we wcześniejszych zestawieniach). Był to Skarbiec Obligacja. Fundusz funkcjonuje od 1999 roku i przez ten czas nie zaliczył jeszcze spadkowego roku. Średnioroczna stopa zwrotu w tym przypadku wynosi 6,28 procent, co jak na fundusze dłużne jest bardzo dobrym wynikiem, należy jednak pamiętać o silnym wpływie dwucyfrowych wyników z początków działalności funduszu (wówczas stopy procentowe były na znacznie wyższym poziomie). Nadal jednak za ostatnie 10 lat, czyli już w warunkach niskich stóp procentowych, średnioroczny wynik tego funduszu to 4,78%.

Porównując zachowanie się funduszu z rynkiem akcji (indeks WIG) widać wyraźnie dlaczego fundusze dłużne powinny stanowić element portfela. Systematyczny wzrost potrafi zbuforować okresy złej koniunktury na rynku akcyjnym.

Skarbiec Obligacja – wyniki na tle indeksu WIG 

Fundusze pieniężne (Polska)


Fundusze pieniężne – TOP 5

Nazwa funduszu Stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpe'a
SUPERFUND Pieniężny 4,54% 0,25% 1,44
BPS Płynnościowy SFIO 4,54% 0,26% 1,46
SUPERFUND SFIO Płynnościowy 4,42% 0,24% 1,46
UNIKorona Pieniężny 4,30% 0,08% 4,38
KBC Gamma 4,19% 0,25% 1,4

Czołówka zestawienia funduszy pieniężnych wygląda niemal identycznie. Najlepsze fundusze zarobiły w 2017 nieco ponad 4 procent, przy średniej dla całej kategorii 2,99%. Najsłabszy wynik zanotował PZU FIO Ochrony Majątku ze stopą zwrotu na poziomie 0,89%.

Ponownie wśród liderów znalazł się fundusz o długim stażu, tym razem jest to UniKorona Pieniężny działający od 1997 roku. Fundusz za ostatnie dziesięć lat osiągnął średnioroczny wynik na poziomie 4,59%, zaś od początku działalności 7,23%. Podobnie jak w przypadku funduszy dłużnych, tak dobry wynik był pochodną wysokich stóp procentowych na przełomie XX i XXI wieku.

Od początku swojej działalności fundusz zarobił dla klientów 333 procent i jeśli tylko ktoś przez ten cały czas pozostał w funduszu to uzyskany wynik jest niemal identyczny jak zmiana wartości indeksu WIG w tym czasie. Nie należy jednak wyciągać z tego błędnego wniosku, jakoby fundusz pieniężny był o wiele lepszy niż fundusze akcji – podobne zyski przy niższym ryzyku. W tym przypadku jest to pochodna nałożenia się kilku przypadkowych czynników: wysokich stóp procentowych w latach 1997-2002 oraz bessy na rynku akcji w tym samym okresie.

UniKorona Pieniężny – wynik na tle indeksu WIG

Fundusze inne (Polska)


Kategoria inne jest bardzo niejednorodna, zaliczane są do niej fundusze działające na rynkach surowcowych, wykorzystujące dźwignię, czy mające politykę inwestycyjną nie pozwalającą jednoznacznie zaklasyfikować je do pozostałych kategorii. Patrząc na średnią stopę zwrotu w tej grupie (10,4%) należy mieć świadomość znaczących różnic w strategiach tych funduszy.

Nazwa funduszu Stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpe'a
SKARBIEC Market Opportunities 23,19% 3,55% 0,5
SUPERFUND Alternatywny 14,47% 1,87% 0,59
AGIO Akcji PLUS 10,16% 3,32% 0,26
ROCKBRIDGE FIO Strategii Akcyjnej 9,09% 1,33% 0,57
ROCKBRIDGE Selektywny 6,05% 0,96% 0,5

Zwycięzcą tego zestawienia okazał się fundusz SKARBIEC Market Opportunities, który szuka okazji inwestycyjnych nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych. Od uruchomienia w 2007 roku wartość wyceny funduszu zwyżkowała 91,59%, co daje średnioroczny wynik na poziomie 6,04%. Podczas dziesięciu lat aktywności tylko w dwóch przypadkach rok zakończył na minusie.

SKARBIEC Market Opportunities

Fundusze akcji (zagranica)


W przypadku funduszy działających na rynkach zagranicznych tendencje i wyniki w poszczególnych kategoriach są bardzo podobne do wyników osiąganych przez fundusze działające w Polsce.

Wśród funduszy akcji nieco lepiej prezentuje się średnia dla całej grupy (14,11%) blisko 3 punkty procentowe więcej niż w przypadku funduszy inwestujących w Polsce.

Fundusze akcji – TOP 5

Nazwa funduszu Stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpe'a
SKARBIEC Spółek Wzrostowych 42,71% 3,19% 0,87
SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek 37,01% 2,73% 0,9
SKARBIEC Top Brands 36,44% 2,80% 0,87
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich 32,36% 1,73% 1,29
ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących 29,94% 1,51% 1,36

Liderem w tym zestawieniu okazał się działający na globalnych rynkach SKARBIEC Spółek Wzrostowych. Do maja 2011 roku fundusz funkcjonował jako Skarbiec Sektora Nieruchomości. Zmiana polityki inwestycyjnej w przypadku tego funduszu zakończyła się sukcesem. W latach 2012-2017 fundusz kończył każdy rok wzrostem, co pozwoliło mu osiągnąć pięcioletnią średnią stopę zwrotu na poziomie 13,17%.

SKARBIEC Spółek Wzrostowych - wyniki miesięczne i roczne od czerwca 2011

Najgorszym funduszem wśród operujących na rynkach zagranicznych okazał się INVESTOR Rosja, który stracił 15,8 %. W 2017 roku tylko dwa miesiące fundusz zakończył na plusie.

Fundusze mieszane (zagranica)


Fundusze mieszane – Top 5

Nazwa funduszu Stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpe'a
NOBLE FUND Global Return 16,99% 1,50% 0,82
MetLife Zrównoważony Azjatycki 15,55% 1,14% 0,96
SKARBIEC Top Fund. Stab. SFIO 8,15% 0,99% 0,68
AVIVA Aktywnej Alokacji 7,48% 1,29% 0,47
ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia 7,33% 1,67% 0,36

Średnia stopa zwrotu w 2017 roku wśród funduszy mieszanych (zagranica) okazała się ponad dwukrotnie niższa niż w kategorii akcje i wyniosła 6,15%. Z drugiej jednak strony najlepszy fundusz zyskał ponad 16 procent, zaś najgorszy stracił tylko 1,28 procent. Podobnie jak w kategorii akcyjnej zdecydowanym zwycięzcą okazał się fundusz działający na globalnych rynkach, czyli w tym wypadku NOBLE FUND Global Return. Fundusz istnieje od 2009 roku, na początku 2011 osiągnął szczyt notowań po czym przez kilka lat znalazł się w stagnacji. 2017 rok był pierwszym od sześciu lat rokiem, w którym fundusz tak dynamicznie wzrósł, że zbliżył się do swoich wcześniejszych maksimów.

Noble Fund Global Return - wyceny

Fundusze dłużne (zagranica)


Inwestując w fundusze dłużne działające zagranicą należy mieć świadomość wielu ryzyk związanych z tą klasą aktywów. Nie chodzi wyłącznie o sam dobór papierów wartościowych (obligacje skarbowe, korporacyjne) ale również o ryzyko walutowe. Wyniki funduszy w tym segmencie pokazują jak różne mogą być roczne stopy zwrotu. Najlepsze fundusze w tej kategorii zyskały w 2017 roku ponad 14 procent, zaś najgorsze straciły podobną wartość. Średnia dla tej grupy wyniosła 2,66%.

Fundusze dłużne – TOP 5

Nazwa funduszu Stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpe'a
NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 14,12% 1,61% 0,63
ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond 12,44% 1,42% 0,63
ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond 8,02% 0,76% 0,83
ALLIANZ Artificial Intelligence 6,33% 1,09% 0,35
SKARBIEC Global High Yield Bond 5,85% 0,57% 0,81

Zwycięzcą zestawienia został NN Obligacji Rynków Wschodzących, który powiela politykę inwestycyjną funduszu NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond). To drugi dobry rok z kolei dla tego funduszu, po wcześniejszych spadkowych latach. Podczas sześciu lat działalności fundusz w trzech zyskał, zaś w trzech stracił na wartości. W rezultacie jego stopa zwrotu od początku praktycznie nie uległa zmianie.

NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Fundusze inne (zagranica)


Fundusze inne – TOP 5

Nazwa funduszu Stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpe'a
SUPERFUND SFIO Green 23,17% 3,16% 0,53
SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO 21,19% 3,13% 0,5
QUERCUS Gold 9,84% 2,53% 0,3
SKARBIEC Global Income 9,15% 0,55% 1,31
SUPERFUND SFIO RED 8,85% 2,23% 0,31

Fundusze mieszane to kategoria obejmująca różnego rodzaju fundusze o nietypowej polityce inwestycyjnej. Średni wynik w tej grupie w 2017 roku to 4,84 procent, zaś najlepszym funduszem okazał się SUPERFUND SFIO Green czyli fundusz zaliczany do funduszy hedgingowych. Ubiegłoroczny wysoki wynik pozwolił odrobić niemal identyczne straty z 2016 roku, zaś od początku działalności w 2005 roku fundusz znajduje się na niewielkim minusie (-6,7%).

SUPERFUND SFIO Green - wycena

Biuletyn o funduszach Bossafund   wyszukaj fundusz

powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz