Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

PKO Technologii i Innowacji Globalny

O FUNDUSZU

PKO Technologii i Innowacji Globalny jest subfunduszem akcji inwestującym w spółki głównie z regionu Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Cechą wspólną wszystkich podmiotów znajdujących się portfelu jest innowacyjność oraz wysoki potencjał wzrostu wyników w kolejnych latach. Miejsce danej spółki jest uzasadnione na podstawie restrykcyjnej analizy fundamentalnej oraz głębokiego zrozumienia biznesu i perspektyw dla każdej z inwestycji. Subfundusz tworzą tylko te spółki, których przyszły potencjał nie jest odzwierciedlony w cenach akcji i oczekiwaniach inwestorów.


CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIK SUBFUNDUSZU W 2017 (+25,8%)

Wynik osiągnięty w 2017 roku związany był ze wzrostem kursu akcji kilku kluczowych inwestycji.
Poszukując spółek do Funduszu, skupiamy się na rynkach, które mają dobre perspektywy wzrostu. Jednak atrakcyjny rynek to nie wszystko. Zależy nam również, aby spółki w które inwestujemy, posiadały pewne perspektywiczne produkty lub linie biznesowe, które są przez rynek niezrozumiałe i w konsekwencji nieuwzględnione w kursie akcji.

Dobrym przykładem takiej inwestycji w 2017 r. był austriacki producent sensorów  - spółka o nazwie AMS. Większa liczba „inteligentnych rozwiązań" w smartfonach i w samochodach prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na rozwiązania tej spółki. Co jednak ważniejsze, firma weszła w posiadanie perspektywicznego produktu, który jeszcze na początku roku był niedostrzeżony przez inwestorów. W drugiej połowie zeszłego roku AMS przejął Heptagon, spółkę technologiczną z obszaru sensorów optycznych. Cena jaką AMS zapłacił za Heptagon'a była, w ocenie inwestorów, istotnie za wysoka - ponad 600 mln dolarów za spółkę, która generowała rocznie niecałe 100 mln dolarów przychodów. W rezultacie kurs akcji spółki AMS spadł, gdyż inwestorzy uznali, że transakcja była błędem. Nasza opinia o zakupie Heptagona była odmienna. Uważaliśmy, że technologia jaką posiadał Heptagon, a za którą AMS zgodził się wysoko zapłacić, może być wykorzystana w iPhone X. Mogło to stanowić potencjalnie bardzo duże źródło przychodów dla spółki. W kolejnych kwartałach okazało się, że mieliśmy rację. Heptagon był potrzebny spółce AMS, aby dostarczyć firmie Apple rozwiązanie rozpoznawania twarzy (tzw. „3D sensing"), wykorzystywane w nowym iPhonie, a nowy strumień przychodów związany z tym kontraktem doprowadził do trzykrotnego wzrostu kursu.

Kluczowymi zdarzeniami mającymi wpływ na bardzo dobre wyniki Funduszu w 2017 roku były również:

  • Dobre wyniki trzech producentów gier komputerowych znajdujących w naszym portfelu,
  • Wzrost wartości spółek portfelowych z łańcucha wartości do centrów danych.

Czynnikami wpływającymi pozytywnie na wzrosty kursów spółek z sektora gier komputerowych były m.in. coraz silniejsza dystrybucja internetowa, dostarczająca wyższe marże, dodatkowe płatności w grach (tzw. „in-game purchases") dające dodatkowe źródło dochodu oraz rosnąca świadomość inwestorów odnośnie potencjalnych przychodów jakie mogą nieść ze sobą turnieje gier komputerowych (tzw. „eSports").

Rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania w chmurze prywatnej i publicznej sprawia, że spółki z łańcucha wartości do centrów danych (w tym dostawcy usług dla centrów danych, jak również producenci sprzętu wykorzystywanego w centrach danych) znacząco zyskują na wartości w ostatnich latach. Kluczem był tu wybór tych podmiotów, które wzrosły więcej niż oczekiwał tego rynek.


WYNIKI FUNDUSZU NA 31.12.2017 r.

  3 m 6 m 1 rok 3 lata 5 lat
PKO Technologii i Innowacji Globalny +5,96% +10,08% +25,79% +62,18% +134,76%


ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

WYNIKI FUNDUSZU – lata kalendarzowe

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
PKO Technologii i Innowacji Globalny +4,31% +28,82% +12,37% +11,96% +15,15% +25,79%
Średnia funduszy akcji zagranicznych globalnych +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38%
Różnica (Fundusz – średnia AKZ_GL) -6,13% +15,94% +0,81% +7,44% +8,82% +12,41%

Źródło: PKO TFI, Analizy Online. Obliczenia własne


PRZYKŁADOWE INSTRUMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W PORTFELU SUBFUNDUSZU

Przykładowe spółki znajdujące się w portfelu wg sprawozdania na 30.06.2017 r. przedstawia poniższa tabela.

SPÓŁKA KRAJ GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
Apple INC USA Projektowanie i produkcja elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych
Interxion Holding N.V. USA Właściciel centrów danych
Skechers USA INC USA Producent obuwia sportowego
Alphabet Inc. USA Nowe technologię, nauki biologiczne, inwestycje i badania naukowe
Microsoft Corp. USA Technologie informatyczne, producent systemów operacyjnych
Amazon.com USA Handel elektroniczny B2C. Największy na świecie sklep internetowy
Activision Blizzard INC USA Gry komputerowe, elektroniczna rozrywka
Electronic Arts INC USA Gry komputerowe, elektroniczna rozrywka
Iridium Communications Inc. USA Telekomunikacja, sieć satelitarna
Facebook USA Serwis społecznościowy
AMS AG Austria Producent sensorów, półprzewodników


PERSPEKTYWY DLA SUBFUNDUSZU NA KOLEJNE MIESIĄCE


Wyceny szerokich indeksów akcji reprezentujących regiony będące w spektrum funduszu (Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone Ameryki) wzrosły w 2017 roku. Generowanie stóp zwrotu wynikające z zachowania szerokich rynków i indeksów akcji nie jest jednak naszym celem. Zarządzając subfunduszem skupiamy się szczególnie na perspektywicznych sektorach oraz wyszukiwaniu firm o znacząco lepszych perspektywach niż średnia spółka giełdowa. Dobrze wyselekcjonowani innowatorzy są w stanie generować wyższe przychody i zyski niż sądzą analitycy, a przy uwzględnieniu tego gdzie ich biznes może się znaleźć za kilka lat mają też atrakcyjną wycenę.

W nadchodzącym roku, będziemy uważnie przyglądać się m.in.:

  • producentom gier komputerowych (strukturalny trend wzrostowy liczby graczy),
  • szerokiemu łańcuchowi wartości „Internetu Rzeczy" (Trend Internet of Things związany z coraz większą liczbą urządzeń podłączonych do Internetu),
  • spółkom z obszaru cyber-bezpieczeństwa (rosnąca digitalizacja działalności przedsiębiorstw wymaga lepszych zabezpieczeń) oraz
  • trendowi robotyzacji (zjawisko zastępowania pracy ludzkiej przez maszyny to trend, który będzie naszym zdaniem przybierać na sile w kolejnych latach).

Działania jakie podejmujemy konsekwentnie dobierając akcje niedowartościowanych spółek mają skutkować średnioroczną stopą zwrotu z subfunduszu z uwzględnieniem ryzyka znacząco wyższą od szerokich indeksów akcji. To też jest naszym celem na rok 2018 i kolejne lata.


MIEJSCE SUBFUNDUSZU W PORTFELU KLIENTA

PKO Technologii i Innowacji Globalny jest subfunduszem akcyjnym, więc jego miejsca należy upatrywać w części wzrostowej portfela (obok innych funduszy akcji czy funduszy nieruchomościowych). Patrząc na strukturę geograficzną, rozwiązanie daje ekspozycję głównie na rynek amerykańskich i europejskich akcji. Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z funduszy dłużnych, a jednocześnie akceptują wysoki poziom ryzyka związany z inwestycją w akcje i liczą się z możliwością znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa.

Profil ryzyka 5

Rekomendowany horyzont - 5 lat
 

Sprawdź Kartę funduszu PKO Technologii i Innowacji Globalny »

 

Nota prawna:

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki Subfunduszu. Wyniki przedstawione w materiale pokazują zmianę wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu na dzień 31.12.2017. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl.

Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID Subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Autor: PKO TFI S.A.
powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz