Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Zainwestuj w najbardziej prężne sektory gospodarki

Szukając atrakcyjnych kierunków inwestycji, zwykle kierujemy swoją uwagę w stronę sektorów, które charakteryzują się wysokim tempem innowacyjności i wzrostu biznesu. Szukamy wówczas firm, które w swoim podejściu do biznesu wykazują kreatywność, łamią dotychczasowe reguły lub wprowadzają na rynek nowe produkty. Rynek kapitałowy bardzo lubi takie firmy.

Takie właśnie podejście stosuje Millennium Dynamicznych Spółek, zarządzany przez Millennium TFI S.A. i będący subfunduszem w ramach parasola Millennium FIO. Subfundusz ten inwestuje w akcje małych i średnich spółek, które w ocenie zarządzających mogą wykazać się ponadprzeciętnym procentowym wzrostem przychodów i zysków w perspektywie średnio- i długoterminowej. W związku z tym, oferuje on Uczestnikom możliwość partycypowania we wzroście kapitału najbardziej dynamicznych i prężnych firm z Polski i regionu Europy Centralnej.

Jak działa Millennium FIO Dynamicznych Spółek?

Strategia Millennium Dynamicznych Spółek polega na inwestowaniu aktywów Subfunduszu w akcje najbardziej atrakcyjnych emitentów z sektora małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład portfela wchodzą spółki o mocnych fundamentach i ciekawych modelach biznesowych, reprezentujące znaczny potencjał wzrostu zysków i wartości w długim okresie. Duży nacisk przy zarządzaniu położony jest na selekcję oraz płynność portfela, co w przypadku zmiany trendu pozwala na szybką zmianę alokacji.  
Zarządzający Subfunduszem od wielu lat z sukcesami dokonuje przeglądu i analizy większości notowanych spółek, stawiając na te – oferujące największe perspektywy wzrostowe.

Atrakcyjna stopa zwrotu

Subfundusz Millennium FIO Dynamicznych Spółek osiągnął najwyższą stopę zwrotu za 12 miesięcy wg danych na koniec sierpnia 2016 r. w kategorii funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. W podobnych zestawieniach za okres 3 i 5 lat zajmuje miejsca  w ścisłej czołówce rankingów*.

Subfundusz w ostatnich latach regularnie był w stanie wypracować wysokie stopy zwrotu dla Inwestorów. Za ostatnie pięć lat osiągnął wynik na poziomie +59,37% (31.08.2011 – 31.08.2016). Zarówno w 2015 r., jak i od początku tego roku uplasował się wśród najlepszych rozwiązań w swojej grupie funduszy.

Wyniki historyczne w różnych ujęciach czasowych prezentujemy poniżej (dane na 31.08.2016):

1M + 6,23%
3M + 9,06%
6M + 16,61%
12M + 10,62%
24M + 24,59%
36M + 26.39%

Dla kogo?

Inwestycja w Subfundusz wiąże się z możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy wysokim poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji spółek małych i średnich w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Prognozy

W perspektywie kolejnych kilku miesięcy, w aspekcie rynku krajowego w dalszym ciągu przychylniejszym okiem patrzymy na spółki o średniej i małej kapitalizacji w stosunku do spółek z WIG20. Przedstawiony plan reformy OFE – który jest co prawda negatywny dla rynku akcyjnego – okazał się znacznie lepszy od najbardziej czarnego scenariusza jakiego obawiał się rynek: mianowicie zupełnego demontażu OFE.  Perspektywa ta zdjęła najważniejsze ryzyko z segmentu małych i średnich spółek czyli nacjonalizację OFE oraz dużą podaż akcji. Szczególnie optymistycznie nastawieni jesteśmy do spółek przemysłowych lub usługowych, które są beneficjentem ożywienia gospodarczego w Europie, stabilnej słabej złotówki, niskich stóp procentowych oraz silnego popytu wewnętrznego.


*Źródło: Analizy Online

Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wyżej wskazanych podmiotów. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu. Przed dokonaniem inwestycji w fundusze inwestycyjne należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Adresaci tego dokumentu powinni wziąć pod uwagę fakt, że Towarzystwo zarządza funduszami inwestycyjnymi i otrzymuje z tego tytułu opłatę za zarządzanie, której stawka różni się pomiędzy poszczególnymi funduszami. W konsekwencji, w ekonomicznym interesie Towarzystwa leży lokowanie przez Klientów środków w funduszach inwestycyjnych przez nie zarządzanych oraz lokowanie środków w takich funduszach inwestycyjnych, które z uwagi na indywidualną sytuację Klienta, w tym jego poziom awersji do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny mogą być uznane za nieodpowiednie dla niego. Przedstawione w materiale wyniki odwołują się do danych z przeszłości i nie stanowią obietnicy osiągnięcia przyszłych wyników.
 

Autor: Millennium TFI
powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz