Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Komentarz do funduszu Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Indeks szerokiego rynku akcji polskich WIG nie zachwyca w ostatnich latach pod względem realizowanych stóp zwrotu. Jednak jest to efekt bardzo słabego zachowania segmentu spółek o największej kapitalizacji, które zdominowane są przez sektor bankowy oraz podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa. Tymczasem segment małych i średnich spółek, reprezentowany przez indeks mWIG40, zachowuje się znacznie lepiej, realizując w ciągu minionych pięciu lat ponad 70% wzrostu. Jest wiele powodów uzasadniających taką dysproporcję.

Przede wszystkim portfele indeksów mWIG40 oraz sWIG80 składają się ze spółek na wcześniejszym etapie swojego rozwoju, dzięki czemu mają znacznie większy potencjał wzrostowy w dłuższej perspektywie. Co więcej, ci emitenci kontrolowani są prawie wyłącznie przez prywatnych inwestorów – założycieli, fundusze inwestycyjne i emerytalne lub inwestorów strategicznych. Powoduje to, że decyzje biznesowe oparte są o kryteria ekonomiczne i służą zwiększaniu wartości przedsiębiorstw, a nie realizowaniu celów politycznych lub społecznych. W efekcie jest to najbardziej atrakcyjny segment do inwestowania na polskim rynku w wieloletnim horyzoncie.

Potwierdzeniem tego jest również obserwowany rozwój tych spółek i raportowane przez nie wyniki finansowe. W ostatnich kwartałach, mimo słabszego otoczenia makroekonomicznego, były one w stanie wyraźnie zwiększać swoje zyski. Najlepsze podmioty poprawiały swoje rezultaty w tempie nawet kilkudziesięciu procent w porównaniu z poprzednim rokiem, a cały sektor rośnie w zdrowym, kilkunastoprocentowym tempie. Wydaje się, że kolejne okresy powinny przynieść dalszy wzrost zysków spółek, czemu sprzyja wysoka konsumpcja wewnętrzna w kraju oraz korzystny kurs walutowy złotego, wspierający eksporterów na chłonne rynki Unii Europejskiej. Spodziewane ożywienie w inwestycjach będzie kolejnym czynnikiem wspomagającym wzrost zysków polskich przedsiębiorstw.

Jednocześnie wyceny spółek pozostają na umiarkowanych poziomach. Obecnie są one zbliżone do średnich z ostatnich kilku lat, a ceny akcji podążają za coraz wyższymi poziomami raportowanych zysków. Prognozowana poprawa wyników na 2017 r. daje mocne podstawy do kontynuacji trendu wzrostowego w segmencie małych i średnich spółek. Mnożnik cena/zysku na ten okres wynosi dla wielu akcji ok. 10x, który to poziom w przeszłości wyznaczał atrakcyjne momenty zakupu. Oprócz tego składowe indeksu mWIG40 oferują łącznie ponad 4% rentowność dywidend w stosunku do bieżących cen akcji. Powyższe argumenty wskazują na segment małych i średnich spółek jako najciekawszą opcję inwestycyjną na polskim rynku w średnim i długim terminie.

Fundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek oferuje ekspozycję na akcje w segmencie emitentów o mniejszej i średniej kapitalizacji. Większość aktywów funduszu inwestowana jest w spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40, uzupełnianymi wyselekcjonowanymi akcjami z grona mniejszych podmiotów. Fundusz inwestuje również na rynkach zagranicznych, alokując do 20% aktywów w akcje emitentów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Dobór walorów do portfela dokonywany jest na podstawie analizy fundamentalnej i strategicznej przy uwzględnieniu perspektyw branży i sytuacji makroekonomicznej.

Sprawdź kartę funduszu NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek >>

 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dołożyło należytych starań aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednak ryzyko wszelkich decyzji podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie osoba podejmująca decyzję.

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Noble Funds TFI S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na moment przekazania niniejszego dokumentu odbiorcy i mogą ulegać zmianie w późniejszym okresie. W takim przypadku Noble Funds TFI S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Przedstawione informacje finansowe mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, a indywidualna stopa zwrotu uzależniona jest od wartości jednostek uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej, ryzyka związanego z inwestowaniem, a także tabela opłat manipulacyjnych obowiązujących w Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek znajdują się w warunkach emisji dostępnych u dystrybutorów.

Autor: Tomasz Manowiec
powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz