Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

PKO Surowców Globalny - ponad 70% na plusie od początku 2016 roku

PKO Surowców Globalny to subfundusz akcji spółek działających w obszarze szeroko pojętego sektora surowców. Portfel subfunduszu jest zdywersyfikowany. Znajdują się w nim m.in. akcje spółek zajmujących się wydobyciem ropy naftowej i gazu, rafinacją ropy, wydobyciem metali przemysłowych oraz szlachetnych (np. miedzi, cynku i niklu, złota, srebra), wytwarzaniem energii czy produkcją rolną.

Co wpłynęło na bardzo dobry wynik subfunduszu PKO Surowców Globalny w 2016?

Na bardzo pozytywny wynik subfunduszu zarówno w bieżącym roku (+69,35% YTD) miały wpływ trzy podstawowe czynniki:

  • pośrednia ekspozycja na surowce, których ceny odbiły szczególnie w pierwszym półroczu (po słabym okresie ostatnich 5 lat),
  • powrót apetytu na ryzyko, a przez to również wzrost cen akcji spółek z sektora surowcowego, oraz
  • działania zarządzającego zarówno na poziomie alokacji jak i selekcji.

Ten ostatni punkt oznacza, że pozytywny wpływ miało m.in. zwiększenie ekspozycji na ryzyko (poprzez dobór spółek mocno uzależnionych od kierunku rynku), wybór odpowiednich sektorów, które zachowywały się lepiej niż inne, oraz właściwy wybór krajów oraz poszczególnych spółek.

Wyniki subfunduszu

Poniżej prezentujemy wyniki subfunduszu PKO Surowców Globalny na 30.11.2016 r.

  1m 3m YTD 1 rok 3 lata 5 lat

Od początku
istnienia

PKO Surowców Globalny 1,63% 1,04% 71,04% 69,35% 23,21% 4,06% 14,92%

W jakie spółki inwestuje subfundusz?

Poniżej prezentujemy kilka spółek, które można wymienić jako przykładowe inwestycje subfunduszu.

Nazwa spółki Siedziba Rodzaj działalności Rodzaj wydobywanego surowca Lokalizacja aktywów
Silver Wheaton Corporation Kanada Finansowanie wydobycia Złoto, srebro Ameryka Pn i Pd, Afryka, Europa
Lundin Mining Corporation Kanada Wydobycie Miedź, cynk Europa (Szwecja, Irlandia, Hiszpania, Portugalia), Afryka (Kongo) i Ameryka Pn (USA)
Boliden AB Szwecja Wydobycie / Produkcja Miedź, cynk, ołów, złoto i srebro Europa (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Irlandia Pn)
Glencore International Szwajcaria Wydobycie / Handel Surowce mineralne (ropa, gaz, miedź, cynk i inne) Globalna
Detour Gold Corporation Kanada Wydobycie Złoto Kanada
Voestalpine AG Austria Produkcja Stal Austria
Thyssen Krupp Niemcy Produkcja stali. Produkcja przemysłowa Stal Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa.
Total Francja Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu Ropa naftowa, gaz Europa, Ameryka, Afryka, Azja
First Quantum Minerals Kanada Wydobycie Miedź Ameryka Południowa, Afryka, Europa
Arcelor Mittal Francja Produkcja stali Stal. Węgiel koksujący, ruda żelaza. Europa, Ameryka Południowa i Północna, Afryka

Jakie są perspektywy dla PKO Surowców Globalny na kolejne miesiące?

Uważamy, że rok 2016 mógł być przełomowym dla rynku surowców, znajdujących się w bessie przez kilka poprzednich lat. Skala wzrostów w niektórych segmentach rynku surowcowego w bieżącym roku była bardzo duża. Warto pamiętać jednak o tym, że zmienność na tych rynkach jest bardzo wysoka. Po okresie silnych wzrostów nie wykluczona jest krótkoterminowa korekta wynikającą np. z realizacji zysków przez część inwestorów. Z drugiej strony nie wykluczony jest też dalszy wzrost o tempie podobnym od tego z jakim mieliśmy do czynienia od początku roku, albo nawet większym.

W roku 2016 rynek surowców co do zasady zaskakiwał nie tylko wzrostami, ale także wysoką zmiennością i selektywnością wzrostów. Pierwsze półrocze roku należało zdecydowanie do metali szlachetnych, drugie natomiast do metali przemysłowych oraz węgla.

Jaki może mieć wpływ wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki na rynek surowców?

Wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki była mocno widoczna w krótkoterminowej reakcji rynku, zwłaszcza na wybranych rynkach surowcowych związanych potencjalnie z infrastrukturą (np. miedź i stal). Realnie wiele będzie zależało od rzeczywistej realizacji zapowiadanych planów inwestycyjnych, a przede wszystkim od możliwości ich sfinansowania.

Kluczowymi wyzwaniami dla rynku surowców w kolejnych miesiącach pozostają skala zmian popytu i podaży poszczególnych surowców, siła dolara amerykańskiego i tym samym presja (bądź jej brak) na waluty rynków rozwijających się. Warto również mieć na uwadze sytuację w Chinach, które odpowiadają za dużą część popytu na surowce, a jednocześnie potrafią mocno sterować podażą niektórych z nich.

Jakie jest miejsce subfunduszu PKO Surowców Globalny w portfelu klienta?

PKO Surowców Globalny jest subfunduszem akcji, więc jego miejsca należy upatrywać w części wzrostowej portfela (obok innych funduszy akcji czy funduszy nieruchomościowych). Ze względu na wysoką zmienność, subfundusz powinien stanowić raczej uzupełnienie portfela akcyjnego, niż jego główny trzon. Zanim jednak zdecydujemy o alokacji w ten czy inny subfundusz, powinniśmy najpierw zdecydować jaką łączną część portfela chcemy mieć zainwestowaną w funduszach akcyjnych, w tym wysokiego ryzyka.

Profil ryzyka 6/7
Rekomendowany horyzont inwestycji – 5 lat
 

Sprawdź kartę funduszu PKO Surowców Globalny >>
 

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki Subfunduszu. Wyniki przedstawione w materiale pokazują zmianę wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu na dzień 23.11.2016. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID Subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. 
PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Autor: PKO TFI S.A.
powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz