Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

BPS Stabilnego Wzrostu - stabilny pomysł na niespokojne czasy

Zastanawiasz się jak skutecznie pomnożyć swoje oszczędności, w co inwestować? Oprocentowanie Twojej lokaty nie jest satysfakcjonujące, a rynek pieniężny nie daje możliwości osiągnięcia wysokich zysków. Chcesz zachować kompromis pomiędzy zyskiem a bezpieczeństwem?
BPS Stabilnego Wzrostu to fundusz dla Ciebie.

Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu  jest  rozwiązaniem inwestycyjnym dla Klientów, którzy nie chcą ponosić zbyt wysokiego ryzyka zmienności cen akcji na giełdzie, a jednocześnie chcą partycypować w długoterminowym wzroście polskiej gospodarki. Przeważająca część aktywów subfunduszu lokowana jest w instrumenty dłużne, głównie obligacje, ok. 20-40% aktywów inwestowana jest w akcje spółek notowanych na GPW. Taka konstrukcja powoduje, iż w okresach spadkowych, stopa zwrotu jest dużo bardziej stabilna niż w przypadku funduszy akcyjnych, a w przypadku wzrostów pozwala zarobić Inwestorowi znacznie więcej niż na lokacie bankowej, czy na samych obligacjach.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy udało się nam wypracować solidną stopę zwrotu, wartość Jednostki Uczestnictwa wzrosła o 8,72% (5,25% od początku roku, na 31 maja  2017). Był to efekt bardzo dobrego zachowania akcji na naszej giełdzie, w szczególności pod koniec ubiegłego roku i w pierwszych miesiącach tego roku. Trafny dobór akcji do portfela funduszu, które generalnie rosły szybciej od pozostałych, spowodowały,  iż subfundusz plasuje się w czołówce wśród funduszy w swojej grupie.


IV kwartał 2016 i początek 2017 roku stały się zwiastunem poprawy koniunktury giełdowej na najbliższe miesiące. Przede wszystkim odwróceniu uległy światowe trendy giełdowe na rynkach krajów rozwijających się, do których z punktu widzenia globalnych Inwestorów jest zaliczana również Polska.

Wzrostom akcji na giełdach towarzyszy słabsze zachowanie obligacji na świecie. Obserwowana jest rotacja kapitału w stronę akcji. Proces ten pozytywnie odczuli w końcu również nasi rodzimi inwestorzy.

Polska wróciła do łask inwestorów globalnych z pewnym opóźnieniem.  Przez większość 2016 roku nad polskim rynkiem ciążyło ryzyko niepewności politycznej. Inwestorzy wstrzymywali się przed zakupem polskich akcji ze względu na brak jasnych deklaracji rządu odnośnie rozwiązania problemu przewalutowania kredytów frankowych, co mogło silnie obciążyć zyski banków, albo na brak rozwiązania kwestii środków pozostających w OFE. Do tego dochodziła niepewność, co do utrzymania dyscypliny budżetowej i skutkujące tym obniżki ratingów polskiego długu przez międzynarodowe agencje ratingowe.

W ostatnich miesiącach rekomendacje nt. polskiego rynku wśród instytucji międzynarodowych znacząco się poprawiły, co  przełożyło się na obserwowany powolny napływ kapitału zagranicznego w kierunku polskich akcji. Wiele wskazuje na to, że jest to początek dłuższego trendu, który może potrwać wiele miesięcy.  Począwszy od tego roku spodziewamy się przyspieszenia inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z kolejnej transzy środków unijnych. Gospodarka wychodzi z deflacji i wchodzi w okres umiarkowanej inflacji (1,5 - 2,0% oczekiwane na 2017 rok). To w połączeniu z niskim bezrobociem i poprawą nastrojów w gospodarstwach domowych tworzy doskonałe otoczenie do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Klienci rozpaczliwie poszukują alternatyw inwestycyjnych w stosunku do oferowanych niskooprocentowanych lokat bankowych. Po fali masowych zakupów mieszkań pod wynajem oczekujemy, że w tym roku przyspieszą napływy do funduszy akcji i na giełdę.

Fundusz BPS Stabilnego Wzrostu jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób bardziej zachowawczych, którzy wolą w akcjach lokować tylko część swoich oszczędności. W ramach zachęty dla Inwestorów, obniżyliśmy opłatę za zarządzanie do poziomu 2% w skali roku, dzięki czemu jest to jedna z najniższych opłat na rynku, wśród funduszy mieszanych.
 

Zobacz kartę subfunduszu BPS Stablinego Wzrostu >>

 

BPS FIO („Fundusz") nie gwarantują realizacji osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani realizacji określonego wyniku finansowego. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z Prospektem Informacyjnym BPS FIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KIID) dotyczącymi danego subfunduszu, które zawierają szczegółowy opis czynników ryzyka oraz z informacją o opłatach i prowizjach. Prospekty Informacyjne, KIID-y, Tabela Opłat BPS FIO oraz polityka wynagrodzeń dostępne są w języku polskim na stronie www.bpstfi.pl. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Autor: BPS TFI S.A.
powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz