Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Instytucje na rynku funduszy

 

Schemat organizacji funduszy inwestycyjnych

Poniżej przedstawiamy schemat obrazujący wzajemne relacje i powiązania między podmiotami związanymi z funduszami inwestycyjnymi. Poniżej schematu znajdują się wyjaśnienia podstawowych pojęć wymienionych na schemacie.

organizacja funduszy inwestycyjnych - schemat

DYSTRYBUTOR jest podmiotem uprawnionym do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Jednostki mogą być zbywane bezpośrednio przez fundusz lub za pośrednictwem towarzystwa, domów maklerskich oraz za zezwoleniem KNF poprzez inne podmioty w tym za pośrednictwem osób fizycznych.

AGENT TRANSFEROWY to podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych. W ramach wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tego rejestru, agent transferowy dokonuje bieżącego uaktualniania salda rejestru, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników funduszu (np. zamiany danych, przyjmowanie pełnomocnictw), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i środków pieniężnych.

FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (FIO) – fundusz inwestycyjny zbywający jednostki uczestnictwa, charakteryzujący się brakiem ograniczeń co do możliwości przystąpienia oraz rezygnacji z uczestnictwa (a w konsekwencji ciągle zmieniającą się liczbą uczestników i tytułów uczestnictwa). Zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni. Uczestnikiem funduszu inwestycyjnego otwartego może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (TFI) to osoba prawa, (spółka akcyjna), będąca najważniejszym organem funduszu inwestycyjnego, której podstawowym celem jest tworzenie funduszy, zarządzanie nimi i reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Towarzystwo jako organ funduszu podejmuje wszelkie działania konieczne do prawidłowego funkcjonowania funduszu. Niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności przez towarzystwo jest uzyskanie zezwolenia KNF.

DEPOZYTARIUSZ jest podmiotem uprawionym do prowadzenia rejestru aktywów funduszu, kontrolowania prawidłowości zarządzania funduszem oraz ustalania wartości aktywów netto funduszu. Depozytariusz stoi na straży, zgodnego z przepisami ustawy lub statutu funduszu, zbywania i odkupywania jednostek oraz emitowania, wydawania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.
Depozytariuszem może być tylko bank krajowy, oddział zagranicznej instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o minimalnych funduszach własnych na poziomie 100 000 000 zł lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A..

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM, inaczej zarządzający aktywami funduszu to zatrudniony przez TFI specjalista, którego zadaniem jest efektywne zarządzanie środkami funduszu zgodnie z jego celami inwestycyjnymi.

TYTUŁY UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA to wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Zachęcamy do poznania pozostałych pojęć związanych z rynkiem funduszy inwestycyjnych, które zaprezentowaliśmy w słowniku.

podziel się: poleć stronę