Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook

Widok zawartości stron

KIID (Kluczowe Informacje dla Inwestorów)

 

Od 1 maja wszystkie Towarzystwa udostępniły nowy dokument - KIID (Kluczowe Informacje dla Inwestorów), który zastępuje obowiązujący do tej pory skrót prospektu informacyjnego.

Dla inwestorów kupujących jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wprowadzenie KIID-ów oznacza łatwiejszy dostęp do najistotniejszych informacji na temat funduszy oraz  możliwość wygodniejszego ich porównywania. KIID to wystandaryzowany dokument, w którym znajdują się  informacje takie jak m.in.: polityka inwestycyjna, opłaty związane z funduszami, czy wskaźnik ryzyka funduszu.

KIID, w przeciwieństwie do skrótu prospektu, jest napisany prostym i zrozumiałym językiem, jego struktura jest przejrzysta i zorganizowana w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić inwestorowi zrozumienie charakteru funduszu i właściwych dla niego ryzyk. Objętość KIID-u to tylko 1 kartka A4 co oznacza, że nie trzeba już wertować kilkudziesięciu stron, aby poznać dany fundusz.

KIID składa się z 6 części o  ustalonych,jednakowych dla każdego funduszu, wymaganiach. Poniżej można znaleźć szczegółowy opis każdej z sekcji KIID-u.

Sekcja 1: Informacje

To miejsce na informację o wymogach prawnych nakładających obowiązek dostarczenia kluczowych informacji dla inwestorów. Tu również znajduje się informacja o numerze rejestru sądowego (RFI), pod którym wpisany został dany fundusz, o nazwie subfunduszu i właściwym typie jednostki oraz numerze ISIN (ang. International Securities Identifying Number – międzynarodowe oznaczenie identyfikujące dany papier wartościowy).

Sekcja 2: Cele i polityka inwestycyjna

W tej części KIID-u inwestorzy mogą się zapoznać z najważniejszymi cechami produktu. Zostaną tu wskazane główne kategorie instrumentów finansowych, które są przedmiotem inwestycji funduszu, specyficzne klasy aktywów oraz segmenty rynku, o ile dany fundusz jest z jakimiś powiązany, rozumianymi jako branża, region geograficzny, inny sektor rynku (np. małe/duże spółki).

TFI w tym miejscu poinformuje również między innymi o:

 • skali swobody decyzji podejmowanych przez zarządzających,
 • czy fundusz ma zdefiniowany benchmark (czyli wzorcowy portfel), z którym można porównywać jego wyniki,
 • częstotliwości odkupowania jednostek,
 • czy wypracowywany dochód jest dystrybuowany czy reinwestowany,
 • minimalnym zalecanym okresie inwestycji,
 • czynnikach decydujących o wyborze aktywów (wzrost, wartość, wysokie dywidendy)
 • jak na wyniki funduszu mogą wpłynąć strategie zabezpieczające (hedging), arbitraż, dźwignia czy koszty transakcji.

Sekcja 3: Profil zysku i ryzyka

W tej sekcji KIID-u znajdziemy zunifikowany profil ryzyka i zysku . Będzie tu prezentowany syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (SRRI), a także opis ryzyk nie mających odzwierciedlenia w SRRI.

Metodologia wyznaczania wskaźnika (SRRI) będzie bazować na średnich wahaniach wycen funduszy w ujęciu rocznym, które miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat. W zależności od stopnia zmienności fundusz zostanie przypisywany do jednego z 7 poziomów.

 


Fundusz przypisany do kategorii '1' nie jest inwestycją wolną od ryzyka, jednak ryzyko poniesienia straty jest niewysokie. W tym przypadku szansa na duże zyski również jest ograniczona. W innym skrajnym przypadku, czyli w odniesieniu do funduszy przypisanych do kategorii '7', ryzyko utraty środków jest bardzo wysokie, ale z tym ryzykiem wiąże się także szansa na zdobycie większych zysków.

Dzięki wykorzystaniu odchylenia standardowego przy wyliczaniu wskaźnika SRRI można zaklasyfikować fundusze do danej kategorii ryzyka pod względem ich zmienności, niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej. Pozwala to w jednolity sposób określić ryzyko wahań jednostki, które w okresach dobrej koniunktury powinno działać in plus, a w gorszych in minus. Nowe podejście będzie oznaczać dużą zmianę w stosunku do obecnej praktyki TFI, które poziom ryzyka funduszy określały przy użyciu własnych metodologii. W rezultacie wykorzystywane narzędzia miały nieporównywalny charakter, a prezentowane profile ryzyka mogły być nieadekwatne do faktycznego ryzyka funduszu.

Sekcja 4: Opłaty

W tej sekcji znajdują się informacje o opłatach zmniejszających potencjał inwestycji. Będą zatem podane zarówno maksymalne stawki opłat pobieranych przez dystrybutorów przy nabyciu jednostek (oraz ewentualnie przy ich umorzeniu), jak i opłaty obciążające aktywa (opłaty za zarządzanie funduszem). Inwestor zapozna się z charakterem poszczególnych opłat oraz z zasadami pobierania przez towarzystwo wynagrodzenia zmiennego.

Sekcja 5: Wyniki historyczne

Wyniki historyczne będą prezentowane w jednolity sposób przez wszystkie fundusze, czyli na wykresie słupkowym obejmującym ostatnie 10 rocznych stóp zwrotu, liczonych dla pełnych lat kalendarzowych. Inwestor będzie mógł w tym miejscu zapoznać się także z walutą, w jakiej prezentowany jest wynik, oraz z tym, jakie koszty zostały w owym wyniku uwzględnione lub które są z niego wyłączone.
W przypadku występowania dla danego funduszu benchmarku (wzorcowego portfela) jego wyniki będą przestawione w analogiczny sposób na tym samym wykresie.

Sekcja 6: Praktyczne informacje

Ostatnia sekcja zawiera szereg zróżnicowanych informacji takich jak:

 • nazwę banku depozytariusza;
 • źródła pozostałych informacji o funduszu (prospekt emisyjny, raporty i sprawozdania finansowe);
 • gdzie i jak uzyskać inne praktyczne informacje (np. gdzie można znaleźć aktualne wyceny);
 • inne ważne informacje dotyczące funduszy parasolowych (np. prawo do konwersji środków pomiędzy subfunduszami);
 • listę krajów, w których fundusz został dopuszczony do obrotu oraz nazwę organu pełniącego nadzór;
 • miejsce rejestracji towarzystwa oraz nazwę organu pełniącego nad nim nadzór.

 
Ważna zmiana dotyczy również konieczności prezentacji oświadczenia, w myśl którego inwestorowi przysługuje prawo pociągnięcia do odpowiedzialności towarzystwa wyłącznie na podstawie dowolnego stwierdzenia zawartego w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niezgodne z odpowiednią częścią prospektu funduszu.

Część informacji prezentowanych w KIIDzie można znaleźć również w karcie funduszu (m.in. polityka inwestycyjna, profil inwestora, opłaty), która np. w bossafund.pl jest pokazywana według tych samych standardów dla wszystkich funduszy – przykład karty funduszu Skarbiec Akcja.


Zobacz również:

Prospekt informacyjny

Sprawozdanie finansowe

podziel się: poleć stronę