Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

WYCENA FUNDUSZU

ustalona wartość aktywów netto (wartość posiadanych aktywów pomniejszona o zobowiązania) oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa (podstawa dla ustalenia ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa) z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

Powrót

 

Widok zawartości stron
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.
Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook