Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Dywersyfikacja portfela funduszy inwestycyjnych


Jako inwestor, powinieneś podzielić swój portfel pomiędzy różne aktywa w taki sposób, by dostosować zmienność portfela i obsunięcia do swojej wrażliwości na ryzyko, a przy tym zapewnić satysfakcjonujące stopy zwrotu w długim horyzoncie czasowym. Z danych historycznych wynika, że niektóre aktywa, na przykład obligacje albo instrumenty rynku pieniężnego, mają dużo mniejszą zmienność niż akcje. Portfel zbudowany z trzech klas aktywów zapewne osiągnie w długim okresie niższe zyski niż portfel oparty na rynku akcyjnym ale będzie  mieć niższe obsunięcia co ułatwi Ci przetrwanie rynkowych przecen, które na rynku akcyjnym mogą przekraczać 60%-70%.
 

Jak zbudować portfel inwestycyjny?

Portfel inwestycyjny należy zbudować w taki sposób, by uwzględniał wrażliwość inwestora na ryzyko. Ten cel możesz osiągnąć kupując do portfela różne grupy funduszy inwestycyjnych:

  • fundusze akcyjne,
  • fundusze dłużne (obligacji),
  • fundusze rynku pieniężnego.

Udział poszczególnych funduszy w portfelu powinien zależeć od Twojego finansowego i emocjonalnego profilu. Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest stabilna i masz wysoką tolerancję na ryzyko, możesz zdecydować się na agresywny, ryzykowny portfel z dużym udziałem funduszy akcyjnych.
W przypadku, gdy jeśli masz niewielką odporność na obsunięcia wartości portfela, więcej kapitału powinieneś zaangażować w fundusze dłużne i fundusze rynku pieniężnego - aktywa, w które inwestują te fundusze charakteryzują się dużo niższą zmiennością niż akcje. Możesz się także zainteresować funduszami zrównoważonymi, które lokują środki zarówno na rynku obligacji jak i akcji.

Także Twój wiek ma znaczenie przy budowanie portfela inwestycyjnego. Przyjmuje się, że młodzi inwestorzy mogą sobie pozwolić na bardziej ryzykowny portfel - ich horyzont inwestycyjny jest długi, co pozwoli odbudować wartość portfela po bessie. Jeśli jesteś blisko wieku emerytalnego powinieneś się zdecydować na bezpieczny portfel, z niższym udziałem funduszy akcyjnych. Wynika to z Twojego krótkiego horyzontu inwestycyjnego i ewentualne obsunięcia mogą istotnie obniżyć Twój kapitał emerytalny.

Dywersyfikacja portfela funduszy inwestycyjnych wymaga zapoznania się z Prospektem Emisyjnym lub Kartą funduszu. W tych dokumentach możesz znaleźć informacje o polityce inwestycyjnej funduszy oraz o tym w jakie aktywa zaangażowany jest kapitał zgromadzony w funduszach. Te informacje są potrzebne by skutecznie zdywersyfikować portfel inwestycyjny.
 

Jak zdywersyfikować portfel inwestycyjny?

Możesz zdywersyfikować portfel inwestycyjny przez zbudowanie go z wielu funduszy inwestujących w różne klasy aktywów oraz na różnych geograficznie rynkach. Idea dywersyfikacji polega na tym, by pozytywne zachowanie części aktywów portfela neutralizowało negatywny wpływ źle spisujących się aktywów. Fundusze inwestycyjne mogą zapewniać dywersyfikację na poziomie konkretnej klasy aktywów, na przykład polskich akcji. Należy się co do tego upewnić analizując politykę inwestycyjną funduszu.

W przypadku portfela funduszy ważne jest abyś budował go z funduszy skoncentrowanych na różnych klasach aktywów: akcji, obligacji, rynku pieniężnego, surowców i ewentualnie nieruchomości. W odpowiedniej dywersyfikacji może pomóc także zróżnicowanie geograficzne czyli obecność w portfelu funduszy inwestujących w zagraniczne aktywa.

Portfel inwestycyjny można zbudować w taki sposób by zawierał aktywa z różnych regionów. Do portfela inwestycyjnego wybierasz wtedy fundusze inwestujące na rynkach obligacji i akcji różnych państw i regionów - w taki sposób by oddać znaczenie tych regionów dla globalnej gospodarki. Dywersyfikacja geograficzna może obniżyć zmienność portfela oraz uchronić przed negatywnym scenariuszem, w którym lokalny rynek spisuje się słabo przez długi czas (na przykład wskutek złej polityki gospodarczej rządu).

Historia polskiego rynku funduszy inwestycyjnych sugeruje także korzyści płynące ze zróżnicowania instytucjonalnego. Zbudowanie portfela z funduszy zarządzanych przez jedno TFI może Cię narazić na specyficzne ryzyko związane z tą konkretną instytucją finansową  . Problemy podmiotu zarządzającego funduszami mogą obniżyć zaufanie inwestorów i spowodować masowy odpływ środków. Warto zatem, abyś podzielił portfel inwestycyjny pomiędzy fundusze zarządzane przez różne TFI by ograniczyć ryzyko instytucjonalne.
 

Złudna dywersyfikacja portfela funduszy

Przed przystąpieniem do dywersyfikacji, musisz zastanowić się jakie ryzyko chcesz ograniczać. Jeśli ma być to zmniejszanie ryzyka związanego z polskimi akcjami to nie wystarczy kupić kilka różnych funduszy akcyjnych. Trzeba sprawdzić w jakie akcje inwestują. Może się bowiem okazać, że wszystkie koncentrują się na polskich spółkach, co oznacza, że w czasie bessy w Polsce, wszystkie będą spadać.
Podobnie będzie np. z funduszem inwestującym w spółki z Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj również duży udział mogą mieć spółki notowane na warszawskiej giełdzie.
 

Co przynosi dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego umożliwia obniżenie zmienności portfela czyli ryzyka. Pozwala dostosować wielkość obsunięć do Twojej wrażliwości na to ryzyko. Pomaga również uniknąć sytuacji, gdy wszystkie Twoje fundusze tracą na wartości, ponieważ są powiązane z jednym wydarzeniem politycznym, czy sytuacją w regionie gospodarczym lub niekorzystnym trendem produktowym.
Pamiętaj jednak, że dywersyfikacja nie zlikwiduje ryzyka do zera. Niezależnie od tego jak bardzo portfel będzie zróżnicowany, w czasie globalnych krachów może się zdarzyć, większość instrumentów będzie traciła na wartości.

 

Zobacz również:

Jak interpretować wyniki funduszy - Zyski

Jak interpretować wyniki funduszy - Zmienność

Jak interpretowac wyniki funduszy - Ryzyko straty