Breadcrumb
Web Content Display

O czym pamiętać inwestując w fundusze zagraniczne?


Inwestowanie na rynkach zagranicznych może zapewnić Ci wiele korzyści. Jest działaniem dywersyfikującym portfel inwestycyjny, które może obniżyć jego zmienność. Może także zapewnić dostęp do branż i aktywów niedostępnych na rodzimym rynku - na przykład do akcji gigantów technologicznych.
 

Definicja funduszy zagranicznych


Inwestorzy interpretują termin fundusze zagraniczne na dwa sposoby. Może oznaczać fundusze krajowe, zarządzane przez polskie TFI, inwestujące na rynkach zagranicznych. Może także oznaczać fundusze zagraniczne, zarządzane przez zagraniczne firmy inwestycyjne, lokujące kapitał na rynkach międzynarodowych.

Gdzie kupić fundusze zagraniczne?

Polski inwestor może wybierać spośród kilkuset krajowych funduszy inwestujących na rynkach zagranicznych. Około połowa z tych funduszy to fundusze akcyjne. Zakup jednostek uczestnictwa lub certyfikatów nie różni się od lokowania środków w inne typy funduszy. Do funduszy zarządzanych przez firmy zagraniczne, możesz może uzyskać dostęp na kilka sposobów:

  • przez krajowe fundusze funduszy, które lokują całość lub większość aktywów w konkretny fundusz zagraniczny,
  • przez dystrybutorów, takich jak banki i domy maklerskie, które posiadają w swojej ofercie fundusze zagraniczne.
  • przez firmy ubezpieczeniowe, które umożliwiają dostęp do funduszy zagranicznych w funduszach kapitałowych,
  • przez bezpośrednią inwestycje w notowane na zagranicznych giełdach fundusze inwestycyjne czyli Exchange Traded Fund (ETF)
     

Jak inwestować w fundusze zagraniczne?


Fundusze zagraniczne umożliwiają inwestowanie na innych rynkach geograficznych niż Polska oraz dostęp do niemal wszystkich ważnych klas aktywów. Z ich pomocą można stworzyć zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, którego wyniki nie będą uzależnione od sytuacji w Polsce. Będzie mieć to pozytywne strony gdy polskie aktywa, na przykład polskie akcje, będą przeżywać słabszy okres. Pamiętaj jednak, że sytuacja może się odwrócić i w okresie świetnych wyników polskich aktywów, międzynarodowa dywersyfikacja obniży wyniki portfela.

Ryzyko inwestowania w zagraniczne fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w zagraniczne fundusze inwestycyjne wiąże się ze specyficznymi ryzykami. Najważniejszym jest ryzyko walutowe. Fundusze zagraniczne inwestują w aktywa denominowane w innych walutach niż złoty. Jeśli polityka funduszu nie obejmuje zabezpieczania kursu walutowego to na wyniki inwestycji wpływ ma zarówno kurs aktywów jak i kurs walutowy. Większość krajowych funduszy rynków zagranicznych zabezpiecza jednak ryzyko walutowe.

W przypadku funduszy zagranicznych, bardzo ważne jest abyś zapoznał się z polityką inwestycyjną funduszy. Sama nazwa funduszu może nieprecyzyjnie określać strategię funduszy. Na przykład portfel funduszy skoncentrowanych na relatywnie dużym regionie może być zdominowany przez aktywa z jednego tylko państwa.

Inwestorzy powinni też zwracać uwagę na wysokość opłat, przede wszystkim w przypadku krajowych funduszy rynków zagranicznych. W Polsce inwestycje na rynkach zagranicznych, mimo rosnącej popularności, ciągle są traktowane jako coś egzotycznego, niestandardowego. Takie produkty inwestycyjne często odznaczają się wysokimi opłatami. Z drugiej strony, część zagranicznych funduszy inwestycyjnych może przyciągać inwestorów z Polski bardzo niskimi opłatami za zarządzanie.
 

Podatek od zagranicznych funduszy inwestycyjnych


Jeśli kupujesz polskie fundusze inwestujące zagranicą to będą one odprowadzały za Ciebie podatek w formie ryczałtu.
W przypadku gdy zdecydujesz się kupować zagraniczne fundusze, może okazać się, że to na Tobie ciąży obowiązek obliczenia i zapłacenia podatku. Przy obliczaniu podatku inwestor bierze pod uwagę zarówno polskie przepisy podatkowe (odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jak i zasady wynikające z umów w sprawie podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a odpowiednim państwem, w którym osiągnięto dochody z papierów wartościowych. Konieczne jest także przeliczenie na złote przychodów uzyskanych w walutach obcych oraz poniesionych w walutach obcych kosztów uzyskania przychodów.

Zanim zainwestujesz w zagraniczne fundusze, sprawdź jakie są zasady ich opodatkowania, czy to na Tobie nie ciąży obowiązek rozliczania się z zysków, które uzyskasz.
 

Sprawdź polskie fundusze inwestujące za granicą dostępne na platformie bossafund.pl

podziel się: poleć stronę