Breadcrumb
Article list

Aktualności

rss

Quercus TFI - ponad 15 mln zysku

Po trzech kwartałach br. Quercus TFI zarobił 15,4 mln zł netto (w ub. roku 8,7 mln). Wynik nie uwzględnia jeszcze opłaty zmiennej za zarządzanie, kta rozliczana jest po IV kwartale. W tej chwili wielkość wpływów z tej opłaty to 19,1 mln zł.   Źródło:Parkiet

Man Group - po raz pierwszy od dwóch lat napływ nowych środków

Man Group - jedna z największych firm zarządzających funduszami hedge poinformowała, że w III kwartale br. liczba wpłat do funduszy była wyższa niż liczba umorzeń (o ok. 700 mln dolarów). Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od dwóch lat. Łączne aktywa grupy wynoszą 52,5 mld dolarów.

Początek hossy funduszy?

Dzisiejszy Parkiet donosi, że wrześniowe napływy do funduszy inwestycyjnych były najwyższe od czterech lat i wyniosły 800 mln złotych. Ponad 500 milionów trafiło do funduszy "szerokiego rynku".  Według Jarosława Niedzielewskiego (Investors TFI) mamy do czynienia z począt (...)

Złoto czekają spadki

Według Joel Crane analityka banku Morgan Stanley, rynek złota czeka systematyczny spadek cen w ciągu najbliższych kilku lat. Równocześnie analityk przewiduje umocnienie się realnych stó procentowych oraz umocnienie dolara, mimo chwilowego pata politycznego w Waszyngtonie.

Aktywa TFI we wrześniu - szacunki

Według wstępnych szacunków podanych przez Analizy Online we wrześniu wypłacono z funduszy o ok. 400 mln zł więcej, niż wpłacono. Wypłaty były związane przede wszystkim z wycofywaniem pieniędzy z funduszy przeznaczonych dla wybranych inwestorów.  Nadal rosną aktywa funduszu (...)

Greckie banki w funduszach Paulsona

John Paulson - milioner i zarządzający funduszami hedge poinformował, że jego zdaniem w najbliższych miesiącach inwestycja w greckie banki będzie niesłychanie atrakcyjna. Jego zdaniem w 2014 roku rozpocznie się ożywienie w Grecji, które przełoży się na wzrosty sektora turystycznego oraz finansowe (...)

Fundusze małych i średnich spółek najlepsze

Po trzech kwartałach br. fundusze małych i średnich spółek zarobiły średnio 26 proc. Największe straty przyniosły fundusze akcji tureckich (-14 proc.). W przypadku funduszy typu MiŚ to już trzeci miesiąc z rzędu, gdy jednostki zyskują na wartości.

Uwaga na polskie obligacje

Zdaniem Beaty Harasim, analityka z londyńskiego oddziału funduszu BlackRock, perspektywa ograniczania luzowania ilościowego w USA jest wystarczającym powodem, by mocno przeanalizować argumenty za inwestowaniem w Polsce.   „Biorąc pod uwagę niepewność wokół działań Fed, uważamy, że czynnik (...)

Nowy TFI - Opti

Byli pracownicy Ipopemy Securities - Arkadiusz Chojnacki, Tomasz Bursa, Konrad Anuszkiewicz i Waldemar Stachowiak przygotowują się do uruchomienia własnego TFI. Wniosek ma być złożony w ciągu najbliższego miesiąca. Nowe towarzystwo ma nosić nazwę Opti TFI.

Peter Bodis o perspektywach rynku

"Kryzys skończył się, najgorsze jest już za nami. Po sześciu latach chudych wracamy do normalności i teraz oczekujemy kolejnych 6 lat dobrych" powiedział na konferencji wiceprezes Pioneer Pekao Investment Management Peter Bodis.  Zdaniem Bodisa sytuacja poprawia się zaró (...)
Web Content Display

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Web Content Display

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz