Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Lista artykułów

Wiadomości i analizy

Komentarz makroekonomiczny Głównego Ekonomisty PZU

ŚWIAT Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował właśnie najnowsze prognozy potwierdzające dynamiczny wzrost gospodarczy. Zredukowano w nich przewidywany na 2021 rok globalny wzrost PKB tylko nieznacznie (o 0,1 pp. do 5,9%) i pozostawiono prognozę na 2022 bez zmian (4,9%).

Komentarz rynkowy UNIQA TFI

O konsekwencji i dyscyplinie słów kilka Jednymi z lepszych inwestorów na rynku są byli wojskowi. Dlaczego? Gdyż mają zdecydowanie większe przywiązanie do dyscypliny niż cywile. Z kolei w inwestowaniu konsekwencja i dyscyplina są kluczowe do osiągnięcia sukcesu.

Rynkowy Komentarz Zarządzających TFI PZU - Wrzesień 2021

Akcje   RYNKI ŚWIATOWE Wrzesień to historycznie jeden ze słabszych miesięcy dla inwestorów z rynków akcji. W bieżącym roku zależność ta ponownie się sprawdziła. Ubiegły miesiąc przyniósł bowiem intensyfikację alarmujących sygnałów z globalnej gospodarki, co ostatecznie ne (...)
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron

Informacje o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.